Bro4 4oversikt

Förfarande: Utökat

Arbetsläge: Planen har vunnit laga kraft

Planens syfte: Planförslagets syfte är att  skapa ett nytt stadsrum i centrala Bollnäs, möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Plandata:  Planområdet är 4,1 ha stort och utgörs av fastigheterna Bro 4:4 samt del av Bro 4:1, Bro 5:29 och Heden 4:116 i centrala Bollnäs.

Plankarta
Planbeskrivning
Karta över markförlagda ledningar
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Dagvattenrapport
Bilaga till dagvattenrapport
Riktlinjer vid gestaltning

Riskhänsyn i planering
Rapport olycksrisk
PM Släckvatten
PM Utrymningsväg och insatsmöjlighet

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Karta över markförlagda ledningar
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

MKB
Dagvattenrapport
Bilaga till dagvattenrapport
Riktlinjer vid gestaltning
Riskhänsyn i planering
Rapport olycksrisk
PM Släckvatten
PM Utrymningsväg och insatsmöjlighet
PM inför sanering (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post