versiktskarta1

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Detaljplanen har antagits av Miljö- och byggnämnden den 29 maj och vunnit laga kraft den 1 juli 2019.

Bakgrund: Trafikverket upprättar för närvarande en vägplan för Väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta för ökad trafiksäkerhet och bättre vägstandard. På vägsträckan genom Lottefors, planeras ett antal åtgärder för att förbättra trafik- och bullersituationen. Bland annat planeras ett antal utfarter att stängas för att kunna skapa nya, trafiksäkrare utfarter mot väg 83. 

Länk till Trafikverkets vägprojekt Väg 83, Bollnäs-Vallsta, trafiksäkerhetsåtgärder (detaljperade kartor mm):  

Trafikverket ansvarar för vägplanen och Bollnäs kommun genomför nya detaljplaner där det är nödvändigt inom sträckningen Bollnäs-Vallsta. https://www.trafikverket.se/bollnas-vallsta

Planens syfte: Detaljplanens syfte är att anpassa detaljplaneförhållandena i Lottefors så att det blir möjligt att genomföra vissa av de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna som föreslås i vägplan Bollnäs-Vallsta. Detaljplanen bidrar till att förenkla genomförandet av vägplanen. Sammantaget innebär detaljplanen att: 

- en ny väganslutning mellan Storsvedsvägen – väg 83 planläggs 
- en ny väganslutning mellan Gamla Landsvägen – väg 83 planläggs 
- planlagd mark upphävs där Väg 83:s vägområde behöver utökas inom del av Växsjö 7:137 och Växsjö 7:124. 
- planlagd mark upphävs där en ny väganslutning till Växjö 8:9 ska anordnas 

Plandata: Detaljplaneområdet omfattar tre områden i Lottefors samhälle. 

 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckningen (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Stefan Norberg på 0278-25 558

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post