Bild till hemsida
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen vann laga kraft 2019-05-20.

Planens syfte: Planens syfte är att göra ett ändrat bruk från A (allmänt ändamål) till B (Bostäder) för att möjliggöra byggandet av en gruppboende.

Plandata: Planområdet ligger cirka 2 kilometer nordost om centrala Bollnäs, på södra Ren.

Plankarta 
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Markteknisk undersökning
PM Geoteknik
Flood Analysis
Fordonsmätning
Fordonsmätning 2020-06

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Johan Gunhamre på 0278-251 72

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post