Beslut-201900045-MBN-_34.pdf

bild
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen har nu vunnit laga kraft

Planens syfte: Planens syfte är att kunna sälja och stycka av mark som ska föras till Mobackes Trädgårdscenter. Marken som avses används redan idag på önskat vis men kan inte fastighetsregleras på grund av beteckningarna i gällande plan.

Plandata: Planområdet är beläget mellan Norra Kilaforsvägen i öster och Anneforsvägen i väster, strax söder om Bollnäs stadskärna.

Plankarta 

Planbeskrivning
Antagandebeslut
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post