Planområde på flygfoto
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge.

Plandata: Planområdet är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset

Plankarta
Planbeskrivning 
Antagandebeslut
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Trafikbullerberäkning
Geoteknik 
Miljöteknisk markundersökning 
Planprogram för stadsutveckling längs Järnvägsgatan

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Upplysningar lämnas av Erik Lundh på 0278-252 26

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post