Planområde Ren 6 22
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Detaljplanens syfte är att planlägga för bostadsfastigheter för styckevis försäljning.

Plandata: Planområdet, del av Ren 6:22, är beläget i anslutning till området Norra Ren, cirka 3 km från Bollnäs Centrum. Fastigheten ligger öster om Växbovägen, länsväg 653, på östra sidan om Ljusnan.

Kungörelse
Antagandebeslut
Plankarta

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtande 2
Markprover

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande 1 och 2
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18 eller Louise Säfström på 0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post