Del av Björktjära 111
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen antogs av Miljö- och byggnämnden den 16/9 2020, och har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från parkmark till bostadsändamål, för att möjliggöra byggnation av garage och andra framtida byggnader inom del av fastigheten.

Plandata: Planområdet är beläget cirka 2 kilometer nordväst om centrala Bollnäs, i stadsdelen Björktjära.

Plankarta
Planbeskrivning
Antagandebeslut
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Undersökning

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Undersökning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Johan Gunhamre på 0278-251 72.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post