Omrmgrans
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen har vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att ändra beteckningen från A – allmänt ändamål till K – kontor. Ingen byggnadsrätt utöver befintlig byggnad planeras och varsamhetsbestämmelsen, k1, sätts för att bevara byggnadens exteriör.

Plandata: Detaljplaneområdet är beläget i anslutning till Södra Kyrkvägen, norr om Hembygdsgården Kämpens och granne med Bollnäs kyrka.

Plankarta

Planbeskrivning
Antagandebeslut
Undersökning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Kungörelse

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Louise Säfström på 0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post