Omr utzoom
Förfarande:  Utökat

Arbetsläge:  Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte:  Syftet är att detaljplanelägga del av Säversta 1:45 och Häggesta 8:23 m.fl. för handel, centrum (utom hotell och vandrarhem), verksamheter och kontor då fastigheterna ligger centralt i Bollnäs med bra kommunikationer invid väg 83.

Plandata: Planområdet är beläget i Häggesta direkt öster om väg 83 och ca 0,5-1km söder om Bollnäs centrum. Planområdet är ca 6,0 hektar.

Plankarta
Planbeskrivning
Antagandebeslut
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Undersökning
MKB
Trafikutredning
Trafikbullerutredning
Verksamhetsbullerutredning
PM-Riskhantering
Dagvattenutredning
Arkeologisk utredning
Geoteknisk utredning
PM-Störning för närboende
PM-100-årsregn och 100-årsflöden
PM-Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten samt reningsbehov
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
PM-Stabilitetsutredning

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18 eller Erik Lundh på 0278-252 26

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post