bild
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen är ute på samråd mellan 2021-02-12 till 2021-03-12 .

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att utöka användningsmöjligheterna för Kilafors herrgård och dess omgivande byggnader.

Plandata: Området innefattar Kilafors herrgård med tillhörande parkmiljö, som idag främst används till hotell- och konferens. Planområdet är beläget cirka en kilometer söder om Kilafors station vid Ljusnans västra strand. Norra stambanan passerar strax väster om herrgården. Planområdets area uppgår till cirka 7,5 Ha.

Underrättelse
Plankarta

Planbeskrivning
Undersökning
Bullerutredning

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Undersökning
Bullerutredning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Louise Säfström på 0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post