Oversikt Langnas

Arbetsläge:
Ett nytt detaljplaneförslag har upprättats. Planen är nu antagen i fullmäktige och har vunnit laga kraft.
 
Planens syfte:
Syftet är att fastställa de befintliga verksamheterna. Området föreslås utvecklas så att det blir attraktivare och tillgängligare för såväl Bollnäsbor som besökare och turister.
 
En utveckling av Långnäsområdet lyfter fram och förstärker dess natur och sociala värden. Utvecklingen innebär att Långnäsområdet förtydligas som ett stadsnära rekreationsområde med stora möjligheter att ordna olika slags aktiviteter och verksamheter som komplement till aktiviteterna i Bollnäs centrum. Samtidigt ges även campingverksamheten möjligheter till utveckling genom att möjliggöra byggandet av enkla stugor i den norra delen av campingen så att fler gäster och besökare kan få möjlighet att uppleva Bollnäs i den unikt attraktiva miljön. 
 
Lägesbestämning:
Planområdet är beläget centralt i Bollnäs tätort och med gångavstånd från Bollnäs stadskärna. Planområdet utgörs av udden mellan sjöarna Varpen och Vågen.
 
 
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
 
Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post