Kilafors översikt herrgården
Arbetsläge: Ett planförslag upprättades och var på samråd 2009. Nytt planförslag har upprättats 2014 och samråd och utställning har skett. Planen har antagits och vunnit Laga kraft.
 
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med denna detaljplan är dels att skapa möjlighet för villatomter i Kilafors tätort men även att bevara den värdefulla kulturhistoriska miljön runt Kilafors herrgård.
 
Lägesbestämning 
Planområdet ligger i Kilafors tätort vid sjön Bergviken, öster om Riksväg 83 och Norra Stambanan. 
 
 
 Planförslaget består av:
- plan-och genomförandebeskrivning med bullerutredning
- plankarta med bestämmelser och illustration
- utställningsutlåtande (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Behovsbedömning
 
 
Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt, 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post