Översiktskarta

Arbetsläge:
Ett detaljplaneförslag har upprättats. Planen har varit ute på samråd och granskning. Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte:
Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för en utbyggnad av Haneborg Sporthall och en utveckling av lekområdet norr om skolan. Vidare att lägga fast de befintliga verksamheterna skola, fritidsanläggning, bostäder, centrumverksamhet och parkering.

Planläge:
Planområdet ligger i södra delen av centrala Kilafors mellan väg 83 och Polgatan, omgivet av bostadsbebyggelse i form av småhus och flerbostadshus.

Planbeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

- Samrådsredogörelse

För upplysningar kontakta Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post