Det drogförebyggande arbetet i Bollnäs utgår från visionen ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”.

Bollnäs kommun arbetar på många olika sätt för att förebygga att minderåriga dricker alkohol, börjar röka eller provar narkotika. Dessutom pågår verksamheter för att hjälpa dem som hamnat i ett missbruk att ta sig ur det.

Enligt de drogvaneundersökningar som genomförs är trenden genomgående att ungdomar i Bollnäs kommun röker mindre och dricker mindre alkohol. Narkotikaanvändningen ligger konstant på en låg nivå, men mängden narkotika (inkluderande marijuana, hasch) och narkotikaklassade läkemedel som florerar i samhället ökar. Det är framför allt ungdomar som röker och dricker alkohol som erbjuds andra droger.

Folkhälsorådet är politiskt ansvarig för det drogförebyggande arbetet i kommunen. Det drogförebyggande arbetet behöver vara långsiktigt och bygga på aktiv samverkan mellan olika aktörer. I Bollnäs kommun är det drogförebyggande arbetet organiserat i:

• Styrgrupp som består av ledande tjänstemän från: kommunens förvaltningar, Aleris, Hälsinglands utbildningsförbund, större friskolor och Polis.
• Operativ grupp som består av representanter från bland annat: Socialförvaltning inklusive Beroendecentrum, Elevhälsa, Fritidsledare och Polis.

Det drogförebyggande arbetet bedrivs på bred front och av flera aktörer. Folkhälsorådet har beslutat att fokusera på några centrala metoder:

• Öckerö/Alla överens
Öckerömodellen kommer ursprungligen från Öckerö där Håkan Fransson utvecklat en metod för att senarelägga alkoholdebuten. Centralt är att alla vuxna ska vara överens om att ingen ungdom under 18 år ska bruka alkohol. Dialog med föräldrar på föräldramöten och vuxna i t.ex. föreningsverksamhet är del av metoden. Dessutom genomförs i Bollnäs sedan 2010 en årlig drogvaneundersökning bland elever i årskurs 7-9.

• Drogfri skola
Drogfri skola är en metod för att tidigt upptäcka narkotikamissbruk och drivs från kommunens Beroendecentrum. Fokus är på aktiv samverkan med skola och föräldrar. All skolpersonal utbildas i hur man tidigt upptäcker narkotikamissbruk och bistås vid behov av stödinsatser från Beroendecentrum. Metoden introducerades i Bollnäs kommun under 2014/2015.

• Dopingförebyggande i nätverket PRODIS
Sedan 2014 är Bollnäs kommun medlem i det nationella nätverket PRODIS. Arbetet syftar till att förbygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat. En arbetsgrupp har bildats med representanter från Hälsinglands idrottsförbund, Polis, träningsanläggningar, Beroendecentrum och kommunens fritidsverksamhet. Utbildning av personal på träningsanläggningar genomförs årligen och styrgruppen bistår träningsanläggningar i att bli diplomerade PRODIS-anläggningar. Länk till mer information om PRODIS.

• Tobaksfri skoltid NU!
Bollnäs är en av fyra kommuner som från hösten 2015 deltar i ett större tobaksförebyggande projekt. Det är A Non Smoking Generation som med medel från Folkhälsomyndigheten driver ett 2½ års långt projekt med målbilden att skapa en tobaksfri skoltid. Deltagande skolor skapar arbetsgrupper som sedan får kontinuerlig fortbildning och handledning. Projektet handlar om att skapa en trygg och skyddande miljö på skoltid. Följande skolor i Bollnäs kommun deltar i projektet:

- Samtliga kommunala högstadieskolor
- Lust och lära
- Naturlära i Hälsingland

Länk till reportage.

Öckerömodellens drogvaneundersökning bland elever i åk 7-9 i Bollnäs
2010 års drogvaneundersökning
2011 års drogvaneundersökning
2012 års drogvaneundersökning
2013 års drogvaneundersökning
2014 års drogvaneundersökning 
2015 års drogvaneundersökning

CAN drogvaneundersökning
I Gävleborg har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) genomfört drogvaneundersökning bland elever i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet sedan 1998. Undersökningen genomförs i länet var tredje år. Nästa undersökning är för årskurs 2 gymnasiet under 2016. Här kan du läsa mer om resultaten:
Tidsserie årskurs 9 
Tidsserie årskurs 2 gymnasiet 

Föräldrar och vuxna har, genom sin roll som gränssättare och förebilder, stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och reducera risken för framtida drogmissbruk. Om du som förälder vill ha mer information om ungdomar och alkohol så kan du läsa här: Länk till www.tänkom.nu

Några länkar för dig som är orolig eller behöver stöd:
Hjälp till barn och unga
Beroendecentrum

Andra länkar
Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Gävleborgs län
Ansvarsfull alkoholservering

Anna-Maria Säll
Folkhälsostrateg

Skicka e-post
0278-256 33