Psykologer i förskolan och grundskolan

Som psykologer i förskolan ger vi handledning och konsultation till förskolans personal, gör utredningar och bedömningar av barn där föräldrar och personal har frågeställningar kring barnets utveckling eller har funderingar kring barnets beteende eller mående.

Vi har ett nära samarbete med barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och psykologverksamheten inom barnhälsovården.

Som skolpsykolog inom grundskolan stöttar och hjälper vi dig och ditt barn på bästa möjliga sätt. Vi utreder elever som har särskilda svårigheter, där syftet med utredning är att ge underlag för åtgärdsprogram, råd och stöd till elev, pedagoger och föräldrar samt vid behov ge förslag på fortsatta insatser och samarbete med andra verksamheter. Vi samtalar med elever i syfte att stödja, utveckla och underlätta deras skolsituation.

Vi anordnar studiedagar, föreläsningar och seminarier till personal inom förskola och grundskola. Dessutom handleder vi pedagoger för att öka kunskapen och förståelsen om elever i behov av särskilt stöd samt hittar arbetssätt som främjar elevens inlärningssituation.

Om du, som förälder, har frågor eller funderingar, börja med att ta kontakt med ditt barns förskollärare eller lärare.

Vid övergripande frågor angående psykologverksamheten kontakta verksamhetschef Annica Lindberg på telefon 0278-257 63 eller via e-post annica.lindberg@bollnas.se

Tyck till här!