I slutet på augusti 2020 antog Kommunstyrelsen erbjudandet om att kommunens samtliga förvaltningar och nämnder, tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Organisationen MÄN för jämställhet, ska delta i projektet En kommun fri från våld.

Syftet med projektet är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till generellt våld och mäns våld mot kvinnor. Insatsen ska bidra till en kunskapsökning i kommunen kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i hela kommunen kan byggas upp.

Team och samverkan

Ett team bildades med representanter från samtliga av kommunens förvaltningar som tillsammans med representanter från politiken arbetar med att ta fram underlag till kommunchefens ledningsgrupp som utgör projektets styrgrupp.

Under tiden projektet pågått så har kommunens team samverkat med flera. Med HR har samverkan bidragit med att ta fram en vägledning till arbetsgivaren vid misstanke om våld i anställdas nära relation. Vägledningen kan du se här: länk

Teamet har också samverkat med Brottsofferjouren, Söderhamn och Ovanåker kommuner vilka ingår i samverkansavtalet med kvinnojouren Stöttan. I samverkan har man tagit fram ”Tysta filmen”, en film som vänder sig till kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Filmen informerar bland annat om man kan vända sig för att söka skydd, hjälp och stöd. Filmen är tyst för kvinnans säkerhet.

"Tysta filmen" - en film av Bollnäs kommun, Söderhamns kommun, Ovanåkers kommun Kvinnojouren Stöttan och Brottsofferjouren.

Stärka baskunskaper

Fokus för projektet kommer ligga på att stärka våra baskunskaper om våld, genus och våldsprevention och hur kunskaperna ska kunna appliceras i våra verksamheter så att vi ska kunna jobba långsiktigt tillsammans med andra aktörer, i hela kommunen.

Bollnäs kommun ska vara en kommun fri från våld!

Webbaserad utbildning om våldsprevention – för alla!
Kommunen har inom projektet En kommun fri från våld tagit fram en kort webbaserad utbildning som skickas till deltagarens mejl.

Utbildningen bygger på WHO:s tre principer i våldsprevention:
• Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld.
• Att höja kunskapen och öka medvetenheten om sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld
• Att öka kunskapen om samt träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld

Vill du ta del av utbildningen klickar du dig in på registreringssidan för Utbildning i våldsprevention

Om du behöver hjälp

Våld och hot

Våld och missbruk

Nyheter

2020-11-06 En kommun fri från våld

2021-09-03 Hur går det med projektet En kommun fri från våld?