Bollnäs kommuns överenskommelse gällande ensamkommande flyktingbarn om 25 PUT-platser upphörde 2016-12-31 och överenskommelse om 78 asylplatser kommer att upphöra 2017-03-31. Det nya anvisningssystemet utgår från fördelningstal i kommunerna (storlek, antal invånare, etc.) för att få en jämnare fördelning kommunerna emellan. Anvisningar kommer att ske utifrån måluppfyllelse istället för avtalad plats.

Målsättning
Den grundläggande målsättningen är att ge ensamkommande barn och ungdomar möjligheter och förutsättningar att fungera på jämlika levnadsvillkor i det svenska samhället.

Asylsökande
Pannotia arbetar med introduktion tillsammans med asylsökande barn och ungdomar. Integrationsprocessens medel används, till exempel skola och fritidsaktiviteter, men målet är att ungdomarna ska kunna hantera väntetiden om sin asylansökan från Migrationsverket utan att fara allt för illa.

Uppehållstillstånd
Pannotia arbetar med integrering tillsammans med barn och ungdomar som fått uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att barnen och ungdomarna skall kunna växa upp till vuxna självständiga personer med egen försörjning.

ekvardeg

  • Vi ser ungdomarna som självständiga individer med egna resurser och möjligheter.
  • Vårt bemötande präglas av respekt, lagom engagemang och individuellt bemötande.
  • Vi ska förmedla kunskaper om rättigheter och skyldigheter så att möjligheter ska uppstå.
  • Vi ska lyssna till deras behov både individuellt och i grupp, och göra på deras sätt så långt det är möjligt.
  • Då ges utrymme att växa och utvecklas individuellt och i grupp.