Vi har för närvarande nedan pågående projekt

  • Integration genom föreningslivet/föreningsalliansen
  • Spontanidrottsplatser
  • Informationsfilmer
  • Ungdomsambassadörer
  • Statsbidrag för att motverka och minska segregation

Läs om våra projekt här nedanför

Ansökan 
Ansökan om medel för Insatser och samverkan som stärker integration i kommunen
- Information om ansökan om medel för insatser och samverkan
Delrapportering
- Slutrapportering
- Ansökan om förlängning/förändring av statlig ersättning


Integration genom föreningslivet/föreningsalliansen

Integration genom föreningslivet är ett projekt i samverkan med ideella föreningar i Bollnäs kommun. Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner på att ta tillvara på föreningarnas egna initiativ för integration.

Föreningarna kan bidra till att frigöra resurser hos individer och ger en möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Lika mycket handlar projektet om att stärka nyanländas delaktighet och engagemang inom föreningslivet. Vi anser att föreningarna har en viktig roll i integrationsarbete av flyktingar och övriga invandrare.

Föreningsalliansen ska ses som en resurs, koordinator och bro mellan olika instanser i samhället och på så sätt hjälpa föreningarna och därmed samhället i stort med de nya utmaningar och möjligheter som föreningslivet ställs inför. Föreningsalliansen kommer i framtiden att kunna fungera som en kontaktpunkt för föreningslivet och som en samtalspart för kommunen.

Några av de positiva effekterna vi kan få av en allians är, en tydlig samtalspartner så att samarbetet underlättar rekrytering av ledare, gemensam kompetensutveckling, mer samsyn kring evenemang, erfarenhetsutbyten, lättare driva gemensamma projekt. Vi kan även få en mötesplats som fungerar som en samlingsplats för föreningsliv och deltagare. En plats som underlättar samverkan och kontaktskapande mellan olika föreningar och mellan deltagare.

 

Spontanidrottsplatser
Som en del i utvecklingen av projektet integration genom föreningsliv och samverkan med föreningsalliansen har flera spontanidrottsplatser byggts och utvecklats på Solrosens IP, Kilafors och Arbrå.

De nya arenorna syftar till att locka nya målgrupper samt öka tillgängligheten och nyttan av närheten till de olika idrottsområden. I de områdena finns det idag många nyanlända utrikesfödda barn och ungdomar som ännu inte har anammat det organiserade föreningslivets villkor och arbetssätt, så därför är en närliggande spontanidrottsplats en viktig faktor för barnen och ungdomarnas möjlighet till integrering i lokalsamhället. Vi är övertygade om att arenor kommer att gynna många barns fritids/idrottsintresse, samt bli ett bra komplement till övriga idrottsplatser som idag främst är inriktad mot lagidrotter.

Arenorna kommer kunna erbjuda fritidsaktiviteter/idrottsalternativ till unga som är mindre fritidsaktiva och inte fångats upp av föreningslivet.

 

Informationsfilmer
För att underlätta integration av nyanlända flyktingar i det svenska samhället driver Flyktingverksamheten ett projektsamarbete med Kommunikation och media i Bollnäs kommun.

Inom ramen för flyktingmottagande tas en del nyanlända emot som har kort skolbakgrund och vissa av dem har inte gått i skolan alls. De nyanlända som har sämre skolbakgrund har svårt att ta till sig information om det svenska samhället och konsekvenserna av detta blir att dessa personer har svårare att integreras i det svenska samhället och därmed svårare att bidra till sin egen försörjning.

Målet med projektet är att det ska tas fram informationsfilmer som förvaltningarna och bolagen på ett enkelt och tydlig sätt kan använda sig av för att informera nyanlända på deras egna språk.

Genom informationsfilmer på modersmål kommer det att underlätta nyanländas etablering i det svenska samhället.
Detta ligger i linje med av kommunfullmäktige fattade beslut om integrationsstrategi.

 

Ungdomsambassadörer
Ungdomsambassadörer är ett projekt i samverkan med Hyresgästföreningen och ABF.

Samarbetet skapar ett skyddsnät för ungdomarna. Ingen faller igenom och ägnar sig åt destruktiv sysselsättning och de påverkas för att i vuxen ålder bli ansvarsfulla samhällsmedborgare.

Ungdomsambassadörerna skapar aktiviteter för barn och ungdomar för att tidigt involvera dem i möjligheten att påverka sitt boende och därmed känna sig trygga och stolta över sitt område.

Ungdomsambassadörerna skapar trygghet och trivsel och är förebilder för andra. De bidrar till att hålla sin stadsdel ren och fin och att gamla och unga kan mötas. Syftet med projektet är att dels erbjuda gemenskap, kunskap samt meningsfulla och hälsofrämjande aktiviteter till ungdomar med annan bakgrund än svensk och dels skapa naturliga möteskontakter och vägar in i det svenska samhället.

 

Statsbidrag för att motverka och minska segregation
Bidraget har beviljats för att fram till 31 december arbeta med att iordningsställa och komplettera mötesplatser för sektorsövergripande arbete mot segregation samt ta fram en handlingsplan för samverkan med civila samhället.

Kommittén för inrättandet av en delegation mot segregation har beviljat Bollnäs Kommun statsbidrag i enlighet med förordningen 2017:848 om statsbidrag till kommuner och lansting för åtgärder för att motverka och minska segregation.

Inom projektet ska en musikstudio iordningsställas i syfte att testa om den kan fungera som en barriärbrytare och mötesplats inom det kulturella området.

En partipolitisk obunden valstuga för unga ska införskaffas där ungdomar kan bevaka frågor som rör ungdomar och vuxna i Bollnäs. En graffittivägg ska sättas upp vid skatehallen Gumpels i syfte att skapa en demokratisk och kreativ mötesplats för personer i alla åldrar.

En skatepark ska byggas vid spontanidrottsplatsen på Solrosen, där erfarenheter av delägarkultur, verksamhet och metodik som används vid befintliga Gumpels skatehall ska spridas till hela spontanidrottsplatsen. En projektledare ska anställas för att genomföra en kartläggning av pågående insatser och förutsättningar för att teckna ett civilsamhällskontrakt.