Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Flyktingverksamheten kan via § 10 (SFS 2010:1122) bevilja medel som gör det möjligt för ideella organisationer, föreningar, kommunala verksamheter och andra aktörer (dock ej privatpersoner) att utveckla och stärka integrationen i kommunen genom projekt/insatser.

Här hittar du mer information om § 10-medel och hur du ansöker

Utlysningsperioder 2021

Period 1: 2021-01-01 - 2021-03-12
Period 2: 2021-03-13 - 2021-05-14
Period 3: 2021-05-15 - 2021-08-13
Period 4: 2021-08-14 - 2021-11-12

Aktuella projekt under 2021

Mötesplats för ungdomar
Bollnäs Evenemang har skapat en mötesplats för ungdomar i åldern 7-19 år i Bollnäs.
De arbetar för att skapa integration, inkludering, jämlikhet, entreprenörer och ett bättre Bollnäs för ungdomar. 
I deras projekt så låter de ungdomar komma med egna idéer, planera dem för att sedan utföra aktiviteter som t ex olika idrottscuper. 

Projekttid: 2021-06-01 - 2021-12-31

Värdegrundsprojekt
Kommunens alla femåringar bjuds in till Kulturskolan för att genom kultur arbeta med olika värdegrundsfrågor. Projektet har pågått under några år och några teman har varit vänskap, kärlek, känslor, integritet och miljö. Under år 2020-2021 är temat Barnkonventionen.

Projekttid: 2018-09-01--2021-12-31

Kontakt
Katharina Håkansson, Kulturenheten
E-post: katharina.hakansson@bollnas.se
Tfn: 073-270 66 92

Jämställdhetsprojekt
Bollnäs islamiska center har beviljats medel för att fortsätta arbetet med jämställdhetsfrågor inom föreningen. Inom insatsen kommer det att erbjudas föreläsningar och workshops för såväl medlemmar som föreningsstyrelsen. Målet med projektet är att det kommer att bidra till ökad jämställdhet bland deltagarna genom att fördjupa deras kunskaper samt ge dem verktyg att förstå och diskutera jämställdhetsfrågor.

Projekttid: 2020-09-01 – 2020-12-31

Kontakt:
Hussein Said, Bollnäs islamiska center
E-post: xussaid@hotmail.com
Tfn: 073-977 06 86

Vind i håret - Allas rätt att cykla
Bollnäs rödakorskrets har beviljats medel för att genomföra cykelaktiviteter där volontärer på Röda korset tillsammans med nyanlända ska skjutsa äldre och funktionsnedsatta på transportcyklar.  Cykelturerna möjliggör naturliga samtal och ett ökat socialt nätverk för deltagarna. Insatsen innebär även språkträning, ökad förståelse för äldre och funktionsnedsatta, ökad psykisk och fysisk hälsa samt en känsla av att känna sig behövd.

Projekttid: 2021-04-01 – 2022-09-22

Kontakt:
Mia Berg, Bollnäs rödakorskrets
E-post: mia.berg@redcross.se
Tfn: 0278-192 80

 
Vägen till engagerad föreningsmedlem
Bollnäs simsällskap har beviljats medel för att genomföra en insats där nyanlända ges ökad förståelse och får kunskap om hur en förening drivs och vad det innebär att vara medlem i en förening. Insatsen innebär också att nyanlända får delta aktivt i styrelsearbete och som simledare, vilket innebär ökade möjligheter för Bollnäs simsällskap att erbjuda sim- och vattenaktiviteter för nyanlända. Målet är också att den metod som utvecklas inom projektet kan användas av andra föreningar som också vill öka föreningsengagemanget hos utrikesfödda medlemmar.

Projekttid: 2021-08-01 – 2022-01-31

Kontakt:
Torbjörn Svensk, Bollnäs Simsällskap
E-post: info@bollnassim.com
Tfn: 070-731 05 78

 

Genomförda projekt under 2020

Nattfotboll
Under ett flertal tillfällen anordnade Föreningsalliansen, tillsammans med bland andra Bollnäs Bostäder, Bollnäs kommun och Rotary, nattfotboll för barn och ungdomar i åldern 10-20 år. Syftet med nattfotbollen var att integrera ungdomar, motverka kriminalitet, droger och skadegörelse. Man ville förmedla glädje och gemenskap, fysisk aktivitet, gruppdynamik, sunda värderingar, attityder och tydliga regler samt bryta barriärer mellan bostadsområden och grupperingar. Barn och unga var även välkomna även om de inte ville spela fotboll då det under dessa kvällar fanns möjlighet att fika, spela spel, ladda mobiltelefoner och umgås. Vuxennärvaro var viktigt och föräldrar och andra vuxna var självklart välkomna!

Insatsen pausades på grund av Covid-19, men arbetet med organisationen runt omkring fortsatte och planer för att starta i någon form finns så snart pandemin är över.

Projekttid: 2020-01-01--2020-10-31

Kontakt:
Gustaf Häggeborg, Föreningsalliansen
E-post: gustaf.haggeborg@foreningsalliansen.com
Tfn: 073-066 98 15


Hälsa för alla
I detta projekt arbetade Gävleborgs Idrottsförbund med folkbildning och fysisk aktivitet för att bidra till lärande och rörelse. Inom ramen för folkbildningen lärde deltagarna sig om idrottens värdegrund där demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap och allas rätt att vara med var viktiga hörnstenar. Ämnen som togs upp var jämställdhet, ledarskap, föreningskunskap, kost och motionsvanor. Utöver lärandet gavs deltagarna möjlighet att genom fysisk aktivitet lära känna sin kropp, bli starkare, smidigare och rörligare.

Projektet har genom samarbete med Föreningsalliansen och Flyktingverksamheten utvecklats till ett § 37a-projekt via Länsstyrelsen som heter "Hälsa för alla med föreningsmatchning".

Projekttid: 2020-01-01--2020-12-31

Kontakt:
Afaf Radhison, Gävleborgs Idrottsförbund
E-post: afaf.radhison@rfsisu.se
Tfn: 070-871 53 10

På turné
I detta projekt arbetades det med att aktivt möjliggöra för flera nyanlända barn och ungdomar att hitta till Fabriksgatan 10 med Fritidsbanken som har blivit en viktig mötesplats med mångfalds- och inkluderingsarbete av nyanlända. Fokus var även matchning av nyanlända till föreningslivet. Inom projektet arbetade man också med föreningsbesök samt besökte skolor för att bland annat sprida information om Fritidsbanken.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31

Kontakt:
Linda Wallberg, Föreningsalliansen
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Tfn: 072-513 22 35


Föreningslivet skapar möjligheter 
Ett projekt där nyanlända matchades med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som fanns hos individen. Detta för att ge möjlighet till stärkt språk, hälsa och ökat nätverk, vilket i sin tur skulle underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Själva matchningen skedde med hjälp av en föreningssamordnare som jobbade uppsökande gentemot civilsamhället och kommunen som möter nyanlända i sitt arbete. På grund av Covid-19 sa flera föreningar nej till att ta emot nya medlemmar. De föreningar som tog emot fick en ersättning om 1500 kr per deltagare och aktivitetsserie. 

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31 (förlängd projekttid till 2020-12-31 pga covid-19)

Kontakt:
Linda Wallberg, Föreningsalliansen
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Tfn: 072-513 22 35

Vägen in 2.0 
Ett projekt som syftade till att utveckla Mötesplats Gärdet genom att hålla öppet dagtid för boende på Gärdet samt anordna språkfrämjande studiecirklar på kvällstid som till exempel språkkafé, datahjälp och handarbetskvällar. Projektet pausades pga covid-19, men startade igen i september med begränsat antal besökare på mötesplatsen.

Projekttid: 2020-03-01--2020-05-31 (förlängd projekttid till 2020-10-04)

Kontakt:
Hiwa Kasem, Studiefrämjandet Gävleborg
E-post: hiwa.kasem@studieframjandet.se
Tfn: 070-327 95 53


Könsstympning
I detta projekt arbetade Somaliska kvinnoföreningen för att motverka könsstympning och att hjälpa flickor och kvinnor som är könsstympade. 98 % av flickor och kvinnor i Somalia könsstympas och i projektet ville man förmedla kunskap och arbeta förebyggande mot könsstympning. Detta skedde genom diskussioner och föreläsningar. En av föreläsningarna skulle rikta sig till allmänheten och även till professioner som möter flickor och kvinnor som riskerar eller redan har utsatts för könsstympning. Denna föreläsning skulle genomföras i samverkan med Flyktingverksamheten, men fick ställas in på grund av Covid-19.

Projekttid: 2020-03-01--2020-04-30 (förlängd projekttid till 2020-11-30)

Kontakt:
Hussein Said, Somaliska kvinnoföreningen
E-post: xussaid@hotmail.com
Tfn: 073-977 06 86

Fritidsbanken på turné Solrosen
Fritidsbanken hade en filial på Solrosen som var bemannad på eftermiddagar och tre kvällar i veckan. Genom att Fritidsbanken fanns på plats på Solrosen kunde besökare låna utrustning gratis på plats och testa olika aktiviteter som skate, frisbee, fotboll, boule m.m. Insatsen riktade sig till alla barn, unga, unga vuxna och vuxna som besökte Solrosen, oavsett kön, etnicitet och ålder.

Projekttid: 2020-06-01—2020-12-31

Kontakt:
Linda Wallberg, Föreningsalliansen
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Tfn: 072-513 22 35

Tillsammans
Röda Korset i Kilafors beviljades medel för att kunna genomföra riktade insatser för nyanlända och integrationsfrämjande aktiviteter. Några av insatserna fick ställas in på grund av pandemin.

Projekttid: 2020-06-01—2020-12-31

Kontakt:
Eva Blomberg Svensson, Röda Korset Kilafors
E-post: eva.bs@telia.com
Tfn: 076-814 14 37

Fotboll för barn 7-9 år
Bollnäs GIF fotboll beviljades medel för att fortsätta utvecklingsarbetet kring Integration genom föreningslivet med fokus på Fotboll för alla och Lilla Champions League, en kostnadsfri fotbollsaktivitet för barn i åldrarna 7-9 år. Syftet med insatsen var att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva, bidra till att fler barn och ungdomar skulle få en meningsfull fritid samt bidra till att fler barn fick möjlighet att vara del i ett sammanhang där de känner gemenskap, glädje och samhörighet. Projektet ställdes in på grund av pandemin.

Projekttid: 2020-06-01—2020-09-30

Kontakt:
Tony Croon, Bollnäs GIF Fotboll
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Tfn: 070-211 40 13

Enhetschef
Josefin Backastrand
Skicka e-post
0278-269 36

Besöksadress
Björkhamregatan 48
821 32 Bollnäs

Vill du boka besök
Kontakta oss