Ändamål
Anläggningsbidraget avser att täcka del av kostnaden för driften av föreningsägda, eller av förening förvaltade anläggningar i form av idrotts-/friluftsanläggning, hembygdsgård, samlingslokal eller annan föreningsanläggning för verksamhet.

Villkor
För att förening skall kunna erhålla anläggningsbidrag bör samråd med kommunen ske innan föreningen tecknar bindande kontrakt om byggande, inköp eller förvaltande av fastighet/anläggning. Bollnäs kommun fattar därefter beslut om bidrag skall utgå.

Anläggningen skall vara allmännyttig, såtillvida att den är möjlig att hyra för andra föreningar, skolor etc. samt att verksamhet bedrivs i lokal/anläggning.

Förening som drabbas av höga investeringskostnader för anläggning under året, genom haverier eller andra orsaker som inte kunnat förutses, kan erhålla förskott på kommande års bidrag, max 50%, för att kunna genomföra nödvändiga åtgärder.

Bidrag
Bidraget baseras på anläggningens bruttodriftskostnader avseende kostnader för följande:
löpande underhåll, räntekostnader, försäkringar, skatt, värme, vatten ,el, sotning, sophämtning, snöröjning samt personalkostnader för anläggningens skötsel, vaktmästeri. Bidragsgrundande för vaktmästare är de faktiska personalkostnaderna minskade med ev. bidrag i form av arbetsmarknadsersättningar.

Det maximala bidraget som utbetalas är föreningens nettodriftkostnad för anläggningen, vilket är bruttodriftkostnaden minskat med anläggningens hyresintäkter, räntebidrag etc.

Bidrag för drift av anläggningar kan utgå efter prövning av kommunstyrelsen.
Bollnäs kommun har att efter varje enskild ansökan ta ställning till de faktiska behov som föreligger för anläggning etc. inom det geografiska området.

Bidrag kan utgå till anläggningar enligt följande:

idrotts-/friluftsanläggning, hembygdsgård, samlingslokal eller annan föreningsanläggning för verksamhet som nämnden anser värd att stödja.

Ansökan
Ansökan skall göras på särskild blankett och vara Bollnäs kommun tillhanda senast den 1 maj.
Varje blankett får endast avse en anläggning.
Ansökan skall omfatta samtliga kostnader och intäkter för anläggningen under det senast avslutade verksamhetsåret/räkenskapsåret.
Ansökan skall kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer

Ansökningsblankett (Pdf 79kb)

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster