Dags att söka socialnämndens verksamhetsbidrag 2019
Socialnämnden ger föreningar bidrag i syfte att stödja aktiviteter som ger stöd och råd, är utbildande, arbetar förebyggande eller med hjälpverksamhet inom Bollnäs kommun.
Bidrar din förening till att göra människor mer delaktiga i samhället och bryta sin isolering? Kan föreningens aktiviteter leda till att fler får inflytande i vardagen och i sina liv? Då kan ni söka bidrag för era aktiviteter.


Villkor för socialnämndens bidrag till föreningar
Villkor: De aktiviteter som föreningen söker bidrag för ska vara öppna för alla boende i Bollnäs kommun. Bidrag kan sökas av enskild förening eller av flera föreningar tillsammans i t. ex samordnad väntjänst.
Bidrag beviljas inte för löner, inventarier, fasta hyror och intern medlemsverksamhet (t ex årsmöte, styrelsemöten).


Ansökan
Sista ansökningsdatum var  den 15 april  och avser aktiviteter för innevarande år. Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 12 juni 2019 om vilka ansökningar och belopp som ska beviljas.


Ansökan ska göras på särskild blankett
Ansök på särskild blanketten nedan.

Blankett: Socialt verksamhetsbidrag 2019


På ansökningsblanketten ska det framgå hur många och vilka aktiviteter som föreningen åtar sig att genomföra och under vilken tidsperiod. Ansökningsblanketten ska vara underskriven av ordförande i föreningen, samt innehålla följande bilagor; föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, aktuell verksamhetsberättelse, samt aktuell ekonomisk redovisning i form av balans- och resultaträkning.
Skicka din ansökan + bilagor till:
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs


Märk kuvertet med ”Socialt verksamhetsbidrag 2019”
Alternativt kan påskriven och inskannad ansökan + bilagor mailas till: social.forv@bollnas.se.
Ange ”Socialt verksamhetsbidrag 2019” i ämnesraden.


Krav på redovisning
De föreningar som beviljas bidrag 2019 ska återredovisa samtliga genomförda aktiviteter och antal deltagare som ansökan avser senast den 31 mars 2020. Blankett för redovisning skickas ut av Socialförvaltningen. Återredovisning krävs för att ny ansökan ska behandlas för kommande år.

 

Kontakt
Ansvarig handläggare är  ekonom Michael Fäldt, telefon 0278-250 55
E-post: soc.ekonomi@bollnas.se

minasidor puff