I gällande allmänna bestämmelserna framgår grundförutsättningarna för erhållande av Studieförbundsbidrag samt övriga bestämmelser som är allmängiltiga för samtliga bidragsformer.

Bidragsfördelning
Underlaget för beräkning av studieförbundsbidraget är avdelningarnas slutredovisning för senast avslutat verksamhetsår. Bidrag utbetalas för respektive lokalavdelnings antal deltagartimmar(volymnetto enligt folkbildningsrådet) i förhållande till det totala antalet deltagartimmar som genomförts i kommunen under det senaste verksamhetsåret.
Bidraget grundar sig på totalt antal bidragsberättigade deltagartimmar avseende studiecirklar och kulturprogram samt övrig folkbildningsverksamhet.

Studiecirklar
Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor, som under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet med av studieförbund godkänd ledare.
Som deltagare i studiecirkel räknas den som varit närvarande vid minst 3 av cirkelns sammankomster, varav minst 1 gång under någon av de 3 första sammankomsterna. Sammankomster med färre än 3 deltagare räknas inte in i bidragsunderlaget.
För studiecirkel gäller en övre gräns på 15 deltagare per cirkel som får räknas in i underlaget för beräkning av deltagartimmar.
Deltagare under 13 år är inte bidragsgrundande.
En cirkeltimme motsvarar 45 min.

Kulturprogram
Kulturprogram är verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas inför publik. Ett kulturprogram som genomförs i samverkan mellan flera studieförbund kan endast redovisas, för erhållande av bidrag, av ett studieförbund.
Ett kulturprograms värde för bidragsfördelning omräknas till ett fast värde motsvarande 66,3 deltagartimmar (enl. Folkbildningsrådet 1992/93)

Övrig folkbildningsverksamhet
Organisatoriskt är ”övrig folkbildningsverksamhet” en grupp människor, som vid enstaka tillfällen eller under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet med av studieförbund godkänd ledare.
Övrig folkbildningsverksamhet är gruppverksamhet som skiljer sig från studiecirkelverksamheten beträffande ålder samt antalet sammankomster.
Antalet sammankomster kan vara färre än 3 och någon åldersgräns finns inte
För övrig folkbildningsverksamhet gäller en övre gräns på 15 deltagare per cirkel som får räknas in i underlaget för beräkning av deltagartimmar.
En verksamhetstimme motsvarar 45 min.

Ansökan
Ansökan om bidrag skall göras senast 1 maj varje år på avsedd blankett.
Till ansökan skall bifogas ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
För avdelning med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara utformade så att verksamheten inom Bollnäs kommun klart kan urskiljas. Detta avser såväl redovisning som verksamhets- och ekonomisk berättelse.

Ansökningsblankett (Pdf 27kb)

Sofie Lindkvist
Samordnare

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-265 28

Här hittar du blanketter och e-tjänster