Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ändamål

Uppdragsersättningen är avsedd för förening som enligt uppgjort avtal med Bollnäs kommun, åtager sig drift och skötsel av kommunala anläggningar eller på uppdrag åtager sig genomförande av arrangemang eller annan verksamhet. I de fall föreningen även äger och förvaltar anläggning där kommunalt anläggningsbidrag skall utgå, skrivs dessa båda bidragsformer samman i ett allomfattande bidrag i avtalsform.

Villkor för uppdragsersättning
Överenskommelse rörande omfattningen av uppdraget samt ersättningens storlek regleras via ett ömsesidigt tecknat avtal mellan föreningen och Bollnäs kommun.
Avtal tecknas för ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget om ingendera av parterna säger upp avtalet inom 6 mån före avtalstidens utgång. Avtalen skall omprövas vart tredje år.

Bidrag
Bidragets storlek och tidpunkt för utbetalning regleras i avtalet.

Redovisning
Förening/organisation skall inlämna årlig redovisning av avtalat uppdrag. Denna redovisning skall omfatta samtliga kostnader och intäkter för uppdragets genomförande under det senast avslutade verksamhetsåret. Redovisningen skall kunna styrkas med kopior av fakturor/verifikationer, eller vara en kostnadssammanställning som styrkts av föreningens revisorer.
Tidpunkten för redovisning anges i avtalet.