Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Tilläggsbelopp för särskilt stöd
 
Hemkommunen ska, utöver grundbeloppet, lämna tilläggsbelopp för elever som
  • har ett omfattande behov av särskilt stöd
  • ska erbjudas modersmålsundervisning
  • deltar i lovskola.
Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem (Skollagen 10 kap 39 §).
  
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska  eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
 

pdfChecklista till Ansökan tilläggsbelopp för särskilt stöd 291.51KB

 
Tilläggsbelopp för barn/elever med ett omfattande behov av särskilt stöd
 
Med tilläggsbelopp avses enligt skolförordning (14 kap 8 §) ersättning för
  • assistenthjälp
  • anpassning av lokaler
  • elevspecifika hjälpmedel, eller 
  • andra extraordinära stödåtgärder.
Med extraordinära stödåtgärder avses åtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det kan till exempel vara stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer kopplade direkt till en enskild elev. Behovet ska vara klarlagt.
 
För att kommunen ska betala ut tilläggsbelopp krävs både att eleven har ett omfattande stödbehov samt  att det är frågan om extraordinära stödinsatser.  
 
 

Verksamhetscontroller
Christina Bratt

Skicka e-post
0278-253 33