Betyg och bedömning 08408

Betyg i grundsärskolans ämnen

Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i grundsärskolans ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 och när ett ämne har avslutats. Om betyg inte begärts ska eleven istället få ett skriftligt omdöme i ämnet.

Betygsskalan i grundsärskolan har endast fem steg,  A, B, C, D och E. Betyget F används inte i grundsärskolan. Om en elevs kunskaper inte motsvarar kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas.

I grundsärskolan får eleven blockbetyg i NO och SO istället för ett betyg i historia, religion etc.

Om en elev i grundsärskolan läst något ämne enligt grundskolans kursplaner gäller de bestämmelser som finns för betygssättning i grundskolan.

Skriftliga omdömen i träningsskolans ämnesområden

I träningsskolans ämnesområden sätts inga betyg utan läraren lämnar istället ett skriftligt omdöme, vilket bygger på en kontinuerlig dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen.

Intyg och studieomdöme efter avslutad utbildning

Eleverna ska efter avslutad grundsärskola få intyg om den utbildning de gått igenom. Om en elev eller elevens vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevens möjlighet att bedriva studier (Skollagen 2010:800)

Läroplan för grundsärskolan

Läroplanen för grundsärskolan 2011, finns på Skolverkets publikationsdatabas.

Informationen ovan är hämtad från Skolverkets folder ”Grundsärskolan är till för ditt barn”.

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare inriktning grundsärskola

Skicka e-post
0278-269 63

Annica Lindberg
Elevhälsochef

Skicka e-post
0278-257 63

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!