Mottagande i grundsär 4899b

Utredning inför eventuellt mottagande i grundsärskola

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personalen i förskolan, förskoleklassen eller grundskolan, eller från eleven själv.

För att tillhöra grundsärskolans målgrupp krävs att

  1. eleven har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) eller en bestående hjärnskada.
  2. eleven inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Grundsär­skolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke eleven kan välja i framtiden. Därför måste hemkommunen göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. En utredning består av fyra olika bedömningar som är

Pedagogisk bedömning

Görs av specialpedagog eller speciallärare. Bedömningen ska beskriva vilka förutsättningar eleven har att nå kunskapskraven i grundskolans ämnen och vilka insatser skolan har gjort för att hjälpa eleven.

Psykologisk bedömning

Görs av psykolog. Syftet är att ta reda på om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och i sådana fall i vilken grad. För att kunna göra en psykologisk bedömning behöver elevens vårdnadshavare godkänna det.

Medicinsk bedömning

Görs av skolläkare. Den ska ta reda på om det finns medicinska orsaker till att eleven har svårt att lära sig, om det kan bero på att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. För att kunna göra en medicinsk bedömning behö­ver elevens vårdnadshavare godkänna det.

Social bedömning

Görs av kurator. Syftet är att ta reda på om det finns andra orsaker, i eller utanför skolan, som kan bidra till att eleven har svårt att lära sig.

Rätt att tacka ja eller nej

När alla fyra bedömningar är gjorda sammanställs de i en utredning som presenteras för vårdnadshavarna. Innan hemkommunen kan fatta beslut om att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna skriftligen tacka ja till beslutet.

Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej. Det kan de göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i grundsärskolan. I sådant fall ska eleven gå i grundskolan där man ska se till att eleven får det stöd som den behöver.

Även efter att eleven börjat i grundsärskolan kan vårdnadshavarna, när som helst under elevens skolgång, begära att eleven får gå över till grundskolan.

Lisa Sandström Jonäng
Speciallärare inriktning grundsärskola

Skicka e-post
0278-269 63

Annica Lindberg
Elevhälsochef

Skicka e-post
0278-257 63

Länk till inloggningssida för Skolplatsen

Tyck till här!