I Bollnäs kommun finns följande områden som bedriver hemtjänst;  Arbrå , Bollnäs, Kilafors och Rengsjö.

Hemtjänst ska underlätta boendet och det dagliga livet,  när ålder , sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Du får hjälp efter behov med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Du kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, klädsel och toalettbesök. Hur mycket hjälp du behöver kan variera från gång till annan. Det är viktigt att du deltar i sysslorna efter din egen förmåga.

Så går det till att få hemtjänst
När du vill ansöka om hemtjänst tar du kontakt med en biståndshandläggare.

Välja utförare
Bollnäs kommun har beslutat att införa kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Syftet med det fria valet är att du som är i behov av hjälp och stöd i hemmet ska kunna välja utförare av beviljad hemtjänst. Kundvalet ger dig möjlighet att välja utifrån vad som är viktigt för dig.

Du kan välja mellan kommunen och de utförare som kommunen godkänt. Det är möjligt att ha olika utförare för omvårdnads- och serviceinsatser eller välja samma utförare för allt. Du kan när som helst byta utförare om du inte är nöjd. Om du vill fortsätta att använda kommunens hemtjänst behöver du inte göra något nytt val.

Hemtjänst och larmmottagning nattetid utförs alltid av kommunen.

Vill du välja din egen hemtjänstutförare finns information om godkända utförare på kommunens hemsida under Godkända utförare av hemtjänst. Våra biståndshandläggare ger dig utförlig information om hur valet går till när du beviljats hemtjänst.


Blanketter
Val av hemtjänstutförare
Uppsägning av hemtjänstutförare

 

Så fungerar hemtjänsten
När du fått ett beslut om hemtjänst kommer du att erbjudas en kontaktman i hemtjänstgruppen. Din kontaktman har ett särskilt ansvar för att hemtjänsten hos dig fungerar på ett bra sätt. Din kontaktman och du gör tillsammans en genomförandeplan som formulerar hur du vill att hjälpen skall fungera. Dina egna synpunkter och önskemål är mycket värdefulla för att vi ska kunna erbjuda en god hemtjänst.

Läs mer här om: pdfinköp/varudistribution

Läs mer här om: pdfhjälp med tvätt 

 

Broschyr om hemtjänst:

pdfHemtjänst

 För utskrift av broschyrer med text på båda sidorna ställ in skrivaren på "dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida".

 

Väntetid för hemtjänst
När du fått beslut om hemtjänst beviljat verkställs beslutet i normalfallet inom två dygn.

 

Hur mycket kostar hemtjänsten?
Hemtjänsten är avgiftsbelagd. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket stöd eller service du behöver. Du betalar en timtaxa utifrån den faktiskt utförda tiden, för närvarande är timtaxan 238 kronor per timme. Det högsta belopp som kan tas ut för hemtjänst är enligt gällande regler 2139 kr/månad. Det är den sk maxtaxan. För mer information om aktuella avgifter , klicka här: Avgiftsinformation

 

Tystnadsplikt
All personal som arbetar i äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att personal inte får föra vidare sådant som hen får kännedom om rörande personliga förhållanden, utan att den enskilde gett sitt samtycke.

 

Nyckelfri hemtjänst - Phoniro
Hemtjänsten i Bollnäs kommun arbetar för att öka säkerheten och tryggheten för dig som brukare och en del i detta är Phoniro Lock - låsöppning utan nyckel. Om du ansökt om någon form av hemtjänst och fått det beviljat och om du själv inte kan öppna din dörr för hemtjänsten, monterar vi en Phoniro- enhet på insidan av din ytterdörr. Det gör att hemtjänstens personal kan låsa och låsa upp din dörr med arbetslagets mobiltelefon. För dig blir det ingen skillnad, för låset fungerar precis som vanligt både från in- och utsidan och med nyckel. En nyckel kvitteras med kvittens och förvaras inlåst i nyckelskåp i personal-lokal för att vi ska kunna komma in till dig vid eventuellt fel på Phoniro Lock enheten. Montering av låsenheten utförs av kommunen utsedd personal. Detta medför ingen kostnad för dig som brukare. Läs mer här: pdfNyckelfri hemtjänst Phoniro

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att höra med dem vilka villkor som gäller i din hemförsäkring då du genom att du har hemtjänst/larm lämnar ut en nyckel till hemtjänsten.

  

Närståendetjänst
Närståendetjänsten är till för att du som anhörig ska kunna vara delaktig i din närståendes besök och insatser från hemtjänsten. Med ditt BankID kan du via din dator, mobiltelefon eller surfplatta få information om när hemtjänsten varit hos din närstående, vilka insatser som utförts och om en insats har avböjts samt vem som är din närståendes kontaktman.
För att ansluta sig till närståendetjänsten krävs att din närstående ger sitt medgivande.

Det kostar inget att ansluta sig till tjänsten. För mer information , kontakta Ingela Hedblom på telefonnummer  0278- 269 81 . För att ansluta dig till Närståendetjänsten, använd e-tjänst på Mina sidor

Trygg hemgång i Bollnäs
Vi vänder oss till dig som i samband med sjukhusvistelse/korttidsvistelse fått förändrade behov. Vi vänder oss också till dig som redan är hemma i eget boende, men där det behövs mer stöd och samordning för att möjliggöra för dig att bo kvar samt för att förebygga att det inte uppstår behov av sjukhusvistelse och/eller kortidsvistelse.För att få Trygg hemgång i Bollnäs kommun ansöker man om stödet hos en biståndshandläggare

Hur går det till?
Trygg hemgång innebär att två undersköterskor från Trygg hemgångsteamet möter upp dig i hemmet för att ge trygghet.Tillsammans med dig går vi igenom vad du behöver ha hjälp med direkt vid hemkomsten och framåt.
Därefter gör vi punktinsatser under maximalt sju dagar där vi tillsammans med dig genomför olika moment som du behöver ha hjälp med. Syftet med det är att hjälpen ska bli anpassad utifrån dina behov och att vi ska kunna göra ett bra underlag för biståndshandläggarnas biståndsbedömning. Läs mer om Trygg hemgång i vår broschyr: pdfTrygg hemgång

För utskrift av broschyr med text på båda sidorna ställ in skrivaren på "dubbelsidig utskrift, vänd vid kortsida".

 

Hemtjänst

Verksamhetschef
Annelie Lindqvist

Skicka e-post
0278-252 64

Här hittar du blanketter och e-tjänster