Idrotts- och fritidspolitiskt program för Bollnäs kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-05-28, § 167

Idrotts- och fritidspolitiska programmet som PDF-fil

Varför ett idrotts- och fritidspolitiskt program i Bollnäs kommun?

 • Det ger en naturlig koppling till vision 2020 där Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.
 • Ett idrotts- och fritidspolitiskt program anger inriktning och prioriteringar för den övergripande idrotts- och fritidspolitiken.
 • Skapar riktlinjer, möjligheter och inspiration för alla aktörer inom idrotts- och fritidssektorn.
 • Kommuninvånarnas hälsa och livskvalité stärks via ett brett idrotts- och fritidsutbud, som skapar ett friskare liv i den hälsosamma kommunen Bollnäs.
 • Goda möjligheter finns inom kommunen att skapa en egen verksamhetsprofil.
 • Idrotten är den dominerande fritidsverksamheten för barn och ungdom.
 • Bollnäs kommun är en av idrottens- och fritidsrörelsens största sponsorer

Idrott och fritid gör Bollnäs till den hälsosamma kommunen

Idrotten är en av de största utbredda mänskliga aktiviteterna, vilken har stor betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Idrotten kan dels vara den prestationsinriktade tävlingsidrotten, eller den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten.

Idrott och motion har en förebyggande positiv effekt på människors hälsa.

Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar får vara med i föreningsdriven idrotts- och fritidsverksamhet

Idrotten är en av västvärldens snabbaste växande näringar. Vi kan idag skönja en förändring över tid av människors motionsvanor och krav på tillgänglighet samt utbud av hälsofrämjande aktiviteter, bort från föreningsaktiviteter till dagens individuella val och yttringar. Detta gör att Bollnäs kommun ständigt behöver utveckla idrotts- och fritidsverksamheten.

Bollnäs kommun vill uppmuntra och stödja olika verksamheter med hänsyn till de förändringar som sker inom idrott- och fritidsrörelsen i omvärlden.

I Bollnäs kommun finns idag drygt 80 idrottsföreningar som tillsammans under ett år skapar 17 000 aktivitetstillfällen i åldrarna 7-20 år. Utöver detta sysselsätter idrotten kommuninnevånarna med olika idrottsliga och fysiska aktiviteter.

Tillsammans med föreningslivet, skolan och näringslivet har Bollnäs kommun en stor och viktig del i att aktivera och fostra ungdomar, stärka kommuninvånarnas vilja till god hälsa, förebyggande av våld och rasism och användande av droger och doping.

Förutom dessa viktiga funktioner, ger en väl fungerande idrotts- och fritidsverksamhet kommunen välbehövlig PR i massmedia.

Genom idrotten ges personer med funktionsnedsättning möjlighet att utöva olika fysiska aktiviteter, vilket stärker och rehabiliterar människan samt medverkar till en höjd livskvalité.

Via olika stimulansåtgärder kan kommunen motivera den lokala föreningsrörelsen och alla dess medlemmar att på ett än aktivare sätt engagera sig i kampen mot droger, våld och rasism bland ungdomar. I många fall är föreningsledaren den bäst lämpade, att på ett positivt sätt påverka ungdomarna.

Väl fungerande föreningsliv och goda möjligheter till idrotts- och fritidsutbud har betydelse för utvecklingen av näringslivet i kommunen. Detsamma gäller vid nyetablering av företag, då tillgången på fritidssysselsättning och motion för de anställda och deras barn kan spela in i företagsledningens val av lokaliseringsort.

För att utveckla föreningsverksamheten i kommunen är det viktigt att engagera och komma i åtnjutande av stöd från det lokala näringslivet. Detta kan ske på områden där ömsesidiga vinster kan uppstå.

Barn och ungdomsidrott.

Målen

 • Att barn och ungdomar får delta i aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Med detta avses ålder, kön, social och kulturell bakgrund, ekonomisk situation samt fysiska och psykiska förutsättningar.
 • Att barn och ungdomar uppmuntras till att utöva flera olika verksamheter parallellt och i olika föreningar.
 • Glädjen att röra sig bör vara drivkraften för barns utövande.
 • Öka ungdomars engagemang i idrotts- och fritidsverksamheten
 • Idrotten ska bygga på prestationsfokusering vilket innebär fokusering på den egna utvecklingen och prestationen.

Åtgärder.

 • Deltagande i större arrangemang på internationell och nationell nivå bör undvikas för barn under 12 år.
 • Uppmuntra till att föreningarna utvecklar barnet/ungdomen utifrån dennes fysiska och psykiska nivå.
 • Barn- och ungdomsverksamhet skall förläggas före klockan 20:00, med barn och ungdom menas ungdom under 15 år
 • Föreningar som erhåller stöd från kommunen för sin verksamhet ska informera föräldrar och ledare om kommunens idrotts- och fritidspolitiska program.
 • Verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning bör ha företräde vid nyttjande av anläggningarna.
 • Ungdomar bör vara representerade i föreningsråd eller motsvarande på anläggningarna. Bollnäs Ungdomsråd kan i vissa fall vara en samarbetspartner.
 • Erbjuda ledarutbildning där fokus ligger på prestation och inte resultat, så att alla barn kan vara med på sina villkor.


Samarbete med föreningar.

Målen

 • Att föreningarna i Bollnäs blir en naturlig samarbetspartner i det fortlöpande arbetet med att utvärdera och utveckla det idrotts- och fritidspolitiska programmet.

Åtgärder.

 • Det idrotts- och fritidspolitiska programmet förankras inom den egna organisationen, bland tjänstemän och förtroendevalda. En kontinuerlig utvärdering genomförs, samt att en revidering av programmet genomförs minst en gång under mandatperioden.
 • Kommunen förankrar det idrottspolitiska programmet bland all personal som arbetar med idrottsfrågor, anläggningar m.m. vid en årligen återkommande informationsträff.
 • Föreningarna informeras om det idrotts och fritidspolitiska programmet via ett utskick, informationsblad, samt på kommunens hemsida.
 • Föreningsmedverkan och delaktighet är en viktig parameter vid exempelvis nybyggnationer, renoveringar och framtagandet av nya inriktningar för idrottsanläggningarna.

Bidrag till idrott och fritidsverksamhet

Målen

 • Att kommunens bidrag ska stimulera deltagande i alla former av idrotts- och fritidsaktiviteter.
 • Att kommunens samlade bidrag till idrotten är anpassad till samhällets och idrottens behov.

Åtgärder.

 • Kommunen informerar föreningarna om vilka kommunala, statliga och andra bidragsformer som finns.
 • Kommunen utvärderar de kommunala bidragsformerna tillsammans med föreningarna i Bollnäs
 • Föreningar ska informera sina respektive utövare om alkoholens, tobakens, drogers och dopingens skadeverkningar. Redovisning av genomförd information ska framgå i föreningens inlämnade av föreningsuppgifter i samband med ansökan om bidrag.
 • Kommunen skall aktivt påverka föreningar att arbeta med värdegrundsfrågor. Exempelvis med stöd av studieförbunden.

Jämställdhet.

Målen

 • Manlig och kvinnlig idrott ska värderas lika

Åtgärder.

 • Kommunens fördelning av de ekonomiska resurserna görs ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Kommunen och föreningarna fördelar tränings- och tävlingstider på ett sådant sätt att rättvisa mellan män och kvinnor uppnås.
 • Kommunen i samråd med föreningarnas företrädare stimulerar föreningarna till att bedriva ett aktivt och kontinuerligt arbete för att skapa jämställdhet i idrottens olika styrelser.

Integration.

Målen

 • Att alla individer, oavsett ursprung och bakgrund, ska kunna delta i föreningarnas verksamheter på lika villkor.
 • Att integrera människor från andra kulturer via föreningars verksamhet.

Åtgärder.

 • Kommunen medverkar aktivt till samverkan mellan föreningar i Bollnäs i syfte att öka integrationen.

Anläggningarna

Målen

 • Att eftersträva att samtliga idrottsföreningar under sin naturliga säsong ska ha möjlighet att bedriva sin idrottsliga verksamhet inom kommunen.
 • Att anläggningarna byggs, drivs och utnyttjas på ett rationellt sätt, så att kostnaderna för idrottsföreningarna hålls på en rimlig nivå.
 • Att vid byggnationer av idrottsanläggningar sker en samverkan med skola, idrott och näringsliv.
 • Att vid investeringar i anläggningarna ska jämställdhets-, integrations-, miljöhänsyn tas samt att energieffektivitetsaspekterna beaktas
 • Nettolokaltaxan ska kontinuerligt bedömas i relation till föreningsbidragen från ett rättviseperspektiv
 • Att alla kommundelar tillgodoses.

Åtgärder.

 • En investeringsplan finns för samtliga anläggningar och när denna revideras en gång om året, skall jämställdheten, integrationen och miljön beaktas.
 • En årlig analys av driftskostnaderna ska finnas för varje anläggning.
 • Föreningsråd eller liknande ska finnas på varje anläggning för att ge föreningarna möjlighet till brukarinflytande.
 • Vid avtalsskrivningar i samband med försäljning eller liknande ska fastighetsåtkomsten beaktas.
 • Friluftslivets anläggningar ska skötas på ett sådant sätt att kommuninvånarna kan använda dessa på ett för alla parter acceptabelt sätt.
 • Analyser och värderingar av nettolokaltaxa och föreningsbidrag genomförs fortlöpande. 

Miljö och energi.

Målen

 • Att idrottens villkor ska vara förenliga med villkoren för en god miljö och en långsiktig hållbar utveckling.

Åtgärder.

 • Kommunen svarar för att personal som arbetar med idrotts- och anläggningsfrågor har goda miljökunskaper.
 • Kommunen informerar och bistår med rådgivning, till föreningar med egen eller med ansvar för driften på idrottsanläggningen, om gällande miljöpolicy och bestämmelser inom miljöområdet.
 • Information om energihushållning och hur man som besökare kan cykla eller åka kollektivt till anläggningen, ska finnas vid respektive anläggning.

Folkhälsa.

Målen

 • Bedriva ett aktivt folkhälsoarbete i samverkan med olika aktörer
 • Att alla invånare oavsett ålder ska kunna utöva idrotts- och fritidsaktiviteter utifrån egna förutsättningar och önskemål
 • Att kommunen, föreningarna och landstinget samverkar för att förebygga ohälsa som har sitt ursprung i fysisk inaktivitet.
 • Att kommunens alla föreningar skall arbeta drogförebyggande.

Åtgärder.

 • Föreningar ska inspireras att utöka sitt engagemang för olika aktiviteter med motions- och friskvårdsinriktning.
 • Kommunens idrottsanläggningar ska erbjuda lokaler och verksamhet med inriktning mot friskvård.
 • Prioritera hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar.
 • Föreningar ska skriftligen få kommunens dopingpolicy.

Friluftsliv och rekreation

Målen

 • Att allt känns nära, vilket på ett enkelt sätt ger ett rikt liv.
 • Att kommunen bevarar och utvecklar områden för friluftsliv och naturupplevelser
 • Att verka för att verksamheter, friluftsområden och anläggningar utvecklas utifrån ett helårsperspektiv.

Åtgärder.

 • Anlägga tätorts- och bostadsnära friluftsområden och spontanidrottsplatser
 • Vandringsleder, skidspår och naturreservat sköts och vårdas, för att ge kommuninnevånarna tillgång till bästa möjliga naturbaserad rekreation.
 • Öka attraktionskraften för kommunens naturreservat, Bollebergets friluftsområde, Acktjärbo, Forsön och Hoberget med tonvikt på kvalité, tillgänglighet och information.

Samverkan idrott - skola

Målen

 • Att bredda idrottsutbudet i skolan genom ett ökat samarbete mellan idrotten och skolan.
 • Att ge de elever som önskar kombinera gymnasiestudier med sin specialidrott goda förutsättningar.

Åtgärder.

 • Teknik-, service- och fritidsförvaltningen samverkar årligen med idrottslärarna och idrottens företrädare för att utveckla samarbetet idrott – skola.
 • Teknik-, service- och fritidsförvaltningen informerar rektorerna om det idrottspolitiska programmet och samarbetet idrott – skola.
 • En kontinuerlig diskussion förs med rektorerna om samordningen och nyttjande av kommunens anläggningar.
 • Informera föreningar om möjlighet till bidrag via Riksidrottsförbundet/Hälsinglands Idrottsförbund för samverkan skola-föreningsliv.

Samverkan föreningar - näringsliv

Målen

 • Kommunen ska verka för att underlätta samarbetet mellan näringslivet och idrottsföreningarna i syfte att få dessa parter att utveckla idrottsverksamheten i Bollnäs.

Åtgärder.

 • Teknik-, service- och fritidsförvaltningen informerar näringslivet om det idrotts- och fritidspolitiska programmet. Detta sker genom en träff med näringslivet.
 • Teknik-, service- och fritidsförvaltningen verkar för näringslivets medverkan när föreningarna söker och genomför större evenemang där kommunen medverkar.
 • Teknik-, service- och fritidsförvaltningen söker samarbetspartners inom näringslivet för att utveckla anläggningarna, idrotten och friskvården.

Arrangemang

Målen

 • Att föreningarna i samarbete med kommunen och näringslivet varje år arrangerar nationella eller internationella mästerskap och/eller landskamper.
 • Att föreningarna i samarbete med kommunen och näringslivet åstadkommer årligen återkommande ungdomsarrangemang med såväl utländskt som nationellt deltagande.

Åtgärder.

 • Kommunen uppmuntrar och medverkar aktivt i föreningarnas strävanden att få arrangera nationella och internationella mästerskap samt landskamper vilka skapar mervärden för Bollnäs kommun och dess innevånare.
 • Kommunen stödjer de arrangemang som arrangeras med ekonomiska medel enligt kommunens sponsringspolicy.
 • Kommunen är behjälplig med marknadsföringen av dessa idrottsevenemang

Personer med funktionsnedsättning

Målen

 • Att ge personer med funktionsnedsättning samma möjligheter till fysisk aktivitet som övriga kommuninnevånare.
 • Att i all planering ska utgångspunkten vara tillgänglighet för alla.
 • Alla lokaler där kommunen bedriver verksamhet ska ha god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, detta gäller såväl förvaltningens egna fastigheter som förhyrda lokaler.

Åtgärder.

 • Teknik-, service- och fritidsförvaltningen ser till att anläggningar anpassas för personer med funktionsnedsättning och detta sker i samråd med det kommunala handikapprådet.
 • Vid byggnationer och nyinvesteringar ska de kunskaper som personer med funktionsnedsättning har tas tillvara.
 • Träningshjälpmedel ska finnas tillgängliga vid idrottsanläggningarna. Åtkomligheten till dessa bör vara densamma som gäller för övrigt material.
 • Utökat ekonomiskt stöd till föreningar som bedriver verksamhet riktad mot personer med funktionsnedsättning