Information om inackorderingstillägg

Som elev i gymnasieskolan kan Du få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år Du fyller 20 år. Tillägget är ett bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. En ansökan måste göras för varje läsår och skall lämnas in senast 30 juni det år läsåret slutar.


Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:

 • Du studerar på heltid.
 • Du är antagen i första hand till ett nationellt program. (Frisökning/andrahandsmottagning berättigar inte till inackorderingsersättning)
 • Du inte har ansökt om dagliga resor. (Inackorderingstillägg och gymnasiekort kan inte fås samtidigt.)
 • Du har en lång/besvärlig väg mellan folkbokföringsadressen och skolan. Som regel ska du ha minst 55 km resväg enkel riktning eller sammanlagd restid på över 2 timmar/dag. Schablonberäkning vid promenad; 15 minuter för varje kilometer.
 • Ansökan och beslut gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg krävs nytt beslut.
 • Du är elev vid en riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium (NIU är inte riksrekryterande).
 • Du är folkbokförd hos Din förälder/vårdnadshavare.
 • Hyresavtal eller intyg om att du är inneboende sänds tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg till respektive kommuns expedition för handläggning. Detta skall göras inför varje nytt läsår.
 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Därför är det viktigt att omgående meddela adressförändring, avbrutna studier m.m.
  När villkoren inte längre uppfylls, kommer inackorderingstillägget att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag (2 kap 5 § studiestödslagen).


Inackorderingstillägg kan även beviljas under förutsättning att:

 • Dina föräldrar flyttar till Bollnäs/Nordanstig/Söderhamn och Du går kvar på annan ort för att kunna fullfölja påbörjad utbildning.


Om Du studerar på en fristående gymnasieskola skall Du söka inackorderingstillägg hos CSN.


Utbetalning

Inackorderingstillägget utgör 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Utbetalning sker månadsvis den sista bankdagen i månaden under perioden september t o m maj. Inackorderingstillägget betalas ut till myndig elev eller till vårdnadshavare om Du är omyndig. Pengarna sätts med automatik in på samma konto som CSN betalar studiebidraget till. Om utbetalning skall ske till annat konto (som vårdnadshavaren tecknar) skall detta anges på ansökan.

Inackorderingsstöd söks på särskild blankett som du kan fylla i genom att klicka här eller erhålles från Torsbergsgymnasiet, telefon 010-454 11 10.