Bollnäs kommun bedriver kamerabevakning på kommunala fastigheter. Syftet med övervakningen är att förebygga brott och olyckor, minska skadegörelse.

Kamerabevakning är en av många åtgärder som kommunen använder sig av i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Syfte
*Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom,
*Förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar,
*Förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor

Rättslig grund
Den rättsliga grunden, alltså vilken lag, som kommunen stödjer sig på för att få kamerabevaka är följande:

Kamerabevakningslag (2018:1200)

Bestämmelser
Kamerabevakningslagens bestämmelser regleras av EU:s dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv som gäller från och med 2018-05-25. Det ska framhållas att material som lagras vid kamerabevakning inte är strukturerat så att det går att söka efter personuppgifter på annat sätt än manuellt. Det lagrade materialet används endast vid behov och enligt de ändamål som anges enligt ovan.

Lagen anger att tillstånd för kamerabevakning krävs för myndigheter som ska bedriva kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.

Material från övervakningsutrustningen sparas inom Sverige i högst 2 månader.

Vid kamerabevakning skall alltid övervakningsintresset väga över integritetsintresset, vilket betyder att kommunen skall väga sina behov och intressen mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Det kan exempelvis handla om att kommunala fastigheter har haft problem med återkommande skadegörelse. När andra vidtagna åtgärder som ökad tillsyn av fastigheterna har inte gett avsedd effekt är kamerabevakning ett verktyg kommunen arbetat med.

Det lagrade materialet hanteras endast av Bollnäs kommun och lämnas vid behov över till rättsvårdande myndigheter som t.ex. polisen. Åtkomsten av materialet är begränsad till ett fåtal tjänstemän inom kommunen.

Klagomål
Vid synpunkter eller klagomål kring hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet inom Bollnäs kommun som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Bollnäs kommuns Dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan).
Om du efter det fortfarande inte är nöjd med hur Bollnäs kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare Datainspektionen) är tillsynsmyndighet
I och med att de nya dataskyddsreglerna började gälla så har Integritetsskyddsmyndigheten ansvar för all tillsyn för kamerabevakning i Sverige.

Kontakta oss
Om du har frågor gällande hur Bollnäs kommun behandlar och hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: bollnas@bollnas.se eller telefon: 0278-250 00 (vx).
Bollnäs kommuns dataskyddsombud kan kontaktas via e-post: dataskyddsombud@kfhalsingland.se eller på telefon: 0278-54 00 14.

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-torsdag
08.00-16.30

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01