Allt fler kemikalier hanteras i samhället. Vilka kemikalier vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en av de viktigaste frågorna när det gäller att skapa ett hållbart samhälle för framtiden.
 
Kemikalieanvändningen i enskilda hushåll har ökat i betydelse i takt med att industrierna ändrat sin kemikalieanvändningen och allt fler kemiska produkter används i hushållen.
 
Viktigt att komma ihåg är att allt som spolas ner i avloppet så småningom hamnar i reningsverket och därefter i slammet eller direkt ute i naturen om du har enskilt avlopp. Målsättningen är att allt slam som produceras i reningsverken ska kunna användas som jord-förbättringsmedel. För att uppnå detta krävs att vi alla tänker på vad vi köper och hur vi hanterar det vi köpt.
 
Samhällsbyggnadskontoret verkar genom olika projekt och tillsyn för att påskynda en övergång till mer miljövänliga produkter ute i handeln.
 
Särskilt viktiga områden att tänka på är i dessa sammanhang är bilvårdsprodukter, impregneringsmedel, färger och lacker, rengöringsmedel, bekämpningsmedel, lysrör mm.
 
Information om hantering av lågenergilampor hittar du på Kemikalieinspektionens hemsida. Där kan du läsa om hur du ska göra om en sådan lampa går sönder.
 
Många typer av produkter är miljömärkta av olika organisationer. Denna märkning är en bra hjälp när det gäller att välja mellan olika produkter. 
 
 
Fakta:
Riksdagen har lagt fast 15 miljökvalitetsmål. Tanken är att miljömålen skall nås inom ungefär en generation (25 år). För området kemikalier har regeringen formulerat följande mål:
 
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Miljökvalitetsmålen innebär:
 
-halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna.
-halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll
 
Kemikalieinspektionen har huvudansvaret för ovanstående. I rapporten Miljökvalitetsmål, Giftfri miljö redovisas åtgärder och strategier för att nå detta mål. Rapporten kan läsas och hämtas ner via Kemikalieinspektionens hemsida.
 
Kontakt: 
Peter Strömbäck (telefontid 8.00-9.30)
Björn Walldén (telefontid 8.30-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se