Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Bollnäs kommun som gäller från och med 1 december 2020.

Beslutade av kommunfullmäktige 2010-05-31, § 125. Reviderade av teknik- och fritidsnämnden 2011-06-13, § 52, avseende 12 §.

Bollnäs kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617). Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Bollnäs kommun ska upprätthållas.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § stycke 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

3 §
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen följande område jämställas med offentlig plats: Långnäs, öster om Östergatan.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 §, 11 § och 12 § ska kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 §
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastningen och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

6 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

7 §
Arbete, eller annan aktivitet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning, nitning och hög musik får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar och därmed jämförbara anordningar

8 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Affischering

9 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

10 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

11 §
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.

Förtäring av alkohol

Alkoholområde

12 §
Alkoholdrycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent får inte förtäras inom följande områden annat än i samband med tillåten utskänkning:

a) Karlslundsbadet/ Karlsundsparken
b) Bollnäs Centrum (se vidstående karta)
c) Samtliga kyrkogårdar i Bollnäs kommun

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

13 §
I 3 kap 7 § ordningslagen finns regler om att det i vissa fall krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor.

Utöver den tillståndsplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att tillstånd alltid krävs från polismyndigheten i Bollnäs kommun för användande av pyrotekniska varor på offentlig plats med undantag för nyårsafton mellan klockan 21.00-02.00.

14 §
Utöver den tillståndsplikt som följer av 3 kap 7 § ordningslagen gäller att användning av pyrotekniska varor alltid är förbjudet inom 200 meter från förskolor, skolor, vård- och omsorgsverksamhet, kyrkogårdar och begravningsplatser samt djurhållande verksamheter såsom lantbruk, ridhus och stall.

Camping

15 §
Camping får inte ske på följande plats: Långnäs, med undantag för markerade områden där camping sker mot avgift.

Hundar

16 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 17-19 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte servicehund för personer med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst.

17 §
Hundar ska hållas kopplade inom följande områden:

a) Bollnäs tätort
b) Arbrå tätort
c) Kilafors tätort

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

18 §
Inom följande områden ska föroreningar efter hundar plockas upp:

a) Bollnäs tätort
b) Arbrå tätort
c) Kilafors tätort
d) Rengsjö tätort
e) Vallsta tätort

19 §
Hundar får inte medföras på kyrkogårdar i Bollnäs kommun.

Cyklar och övriga fordon

20 §
Det är inte tillåtet att cykla eller framföra fordon på kyrkogårdar inom Bollnäs kommun, undantag gäller för fordon som används för kyrkogårdens förvaltning, permobiler och dylikt samt för transporter av personer med funktionsnedsättning av sådan art att parkeringstillstånd för rörelsehindrad har utfärdats.

Avgift för att använda offentlig plats

21 §
För användning av offentlig plats, som förvaltas av kommunen och områden som kommunen jämställt med sådan plats, har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal föreskrift

22 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-15 §§, 17-20 §§, § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.