Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Bensenhalten och halten partiklar (PM10) ska fastställas genom beräkningar som i sin tur tas fram genom Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Utbyggnad av fjärrvärme ska ske med en samhällsekonomisk nytta/analys som grund.

För att bidra till att miljömålen uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- från och med 2013 ställa krav på de arbetsmaskiner som kommunen eller upphandlade entreprenörer använder sig av så de håller så hög miljöklass som möjligt.

- vid planering av nya områden ska "hållbar infrastruktur" vara ett nyckelbegrepp där cykel och kollektivtrafik lyfts fram som de primära transportmedlen.