Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

PCB-inventering och sanering ska drivas vidare och 2016 ska fastigheter inom Bollnäs kommun som omfattas av lagstiftningen vara fria från PCB.

Bollnäs kommun ska genom tillsynsarbetet och riktade kampanjer föra en dialog med företag verksamma i kommunen att minimera användningen av miljöfarliga produkter.

Bollnäs kommun ska genom dialog med vårdgivare verka för att läkemedelsrester som når ut i naturen minimeras.

Kommunens förvaltningar och bolag ska bidra till att miljömålen uppnås genom att;


- där kommunen är markägare och man misstänker att marken är förorenad ska utredning genomföras och när så är möjligt också sanering.

- kommunens fastigheter senast 30 juni 2016 ska vara fria från PCB.

- vid upphandling av varor och tjänster lägga stor vikt vid miljökrav och köpa in varor med så låg miljöpåverkan som möjligt.

- tungmetaller i avloppsslam från kommunens avloppsreningsverk ska kontinuerligt minska.

- i verksamheter som drivs av kommunen ska barns inomhusmiljöer i möjligaste mån inte innehålla några giftiga produkter.