Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Alla bristfälliga avloppsanläggningar ska vara inventerade och åtgärdade år 2020.

Fosforutsläpp från jord- och skogsbruk ska hållas på en rimlig nivå som inte bidrar till en fortsatt övergödning.

För att bidra till att miljömålen uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- se till att utsläppen av fosfor från kommunala avloppsanläggningar ska minska till 2020, jämfört med 2010.

- ställa krav på de jordbrukare som arrenderar kommunägd jordbruksmark så att inte läckaget av näringsämnen blir för stort.

- ha slutfört avloppsprojektet senast 2020.