Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Miljömål för Bollnäs kommun

Till år 2021 ska vandringshinder undanröjas och minst två torrfåror omvandlas till strömvattenmiljöer med hög biologisk mångfald.

En inventering av vandringshinder i vattendrag som löper genom kommunen ska genomföras före 2021.

För att bidra till att miljömålen uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag;

- verka för att byten av vägtrummor och utformning av diken genomförs på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

- kartlägga samtliga vägtrummor med vattenföring året runt, som utgör vandringshinder, senast 2013/2014.

- aktivt arbeta för att vandringshinder undanröjs i vattendrag, och för att den biologiska mångfalden i våra vattendrag ska stärkas.