Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Senast 2020 ska det, vid samtliga parker, lekplatser, badplatser, förskolor och skolor finnas väl synlig information om risker i samband med solning, och tips på hur var och en kan minimera risken för skador som kan uppkomma på grund av solning.

Vid nyetablering av bostäder eller omläggning av kraftledningar ska sådana skyddsavstånd väljas att kraftledningar inte orsakar elektromagnetiska fält överstigande 0,3 mikrotesla, eller att avståndet mellan en 400 kilovolts kraftledning och bostäder inte understiger 100 meter.

Kommunens förvaltningar och bolag ska verka för att miljömålen uppnås genom att;

alltid planera in skuggmiljöer vid ovan nämnda exempel på objekt.

ha en god beredskap för kärntekniska olyckor och genomföra fortsatta provtagningar av cesium i svamp och en del andra livsmedel.