Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.


* År 2020 ska cykel vara det primära valet för invånarna i våra tätorter.
* En ökad tillgänglighet för alternativ till biltrafik till särskilt utvalda områden.
* Utöka cykelvägar med 10 % per år, och kollektivtrafiken i tätorterna utökas till 20-minuterstrafik.
* Utveckla tätortsnära grönområden och hålla dem tillgängliga och attraktiva för allmänheten.

För att bidra till att målen ovan skall uppnås ska kommunens förvaltningar och bolag uppnå följande mål;

- år 2020 ska 70 % av medarbetarna cykla, gå eller åka kollektivt till och från arbetet.

- andelen tjänsteresor med bil ska minska med 20 % till 2020 och andelen kollektiva resor ska öka med 15 % till 2020, jämfört med 2012.

- infrastrukturen ska alltid planeras så att utsläppen från trafiken begränsas så mycket som möjligt.