Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.


Bollnäs kommuns Kulturprogram 2015-2020

Förord
Bollnäs är en kommun med ett rikt kulturliv samt kulturarv. Ett brett och levande kulturutbud där både samtid, framtid och arv delar plats. Där medverkan och upplevelse får lika stort utrymme och bidrar till hälsa och en hållbar, god livskvalité hos invånarna. Bollnäs kommun ska vara en kreativ miljö att verka och leva i. Alla invånare i Bollnäs kommun ska känna sig stolta över vårt kulturliv och kulturarv.

I Bollnäs finns ett huvudbibliotek samt två biblioteksfilialer, en i Arbrå och en obemannad, mer-öppen filial i Kilafors. Biblioteken med filialer fungerar som informationscentra i kommunen. Bland bibliotekens uppgifter ingår även att stimulera barns och ungdomars läsning samt vuxnas lärande och läsande. I Bollnäs finns tre kommunala fritidsgårdar, en i Kilafors, en i Arbrå samt en i Kulturkvarteret. Till fritidsgårdarna hör också Gumpels, i huvudsak en skateboardverksamhet i området Lokstallarna. Gumpels drivs i samarbete med Svenska kyrkan. Kulturkvarteret ligger centralt beläget i Bollnäs med närhet till kommunikationer, till exempel resecentrum, buss- och tågterminal. I kulturkvarteret finns en park, Colliniparken, med utomhusscen, samt ett av kommunens offentliga konstverk, Solens barn, Jerker Andersson 1995. Ingångarna till kulturkvarteret är tillgänglighetsanpassade med ramper, huvudentrén i markplan. I kulturkvarteret finns förutom bibliotek och fritidsgård verksamheterna Kulturskola, Kulturhus med scener och konferensmöjligheter, Museum/Konsthall, Världsarv. Samarbete finns också med en restauratör.

Nationella kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regionala mål
Gävleborgs län arbetar efter samverkansmodellen.
- Möta människors grundläggande behov av kulturupplevelser
- Förklara, inkludera och skapa delaktighet i samhället
- Utmana det etablerade och vitalisera demokratin
- Bidra till kreativitet, nya idéer och nya kulturella uttryck
- Främja likvärdiga förutsättningar för kulturlivet i länet.
- Främja folkhälsan
- Öka länets attraktivitet
- Främja innovation och hållbar tillväxt

Kommunens övergripande vision
Bollnäs, möjligheternas kommun, har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.
Kommunens mål

Kulturutbudet kan vara avgörande för var människor väljer att bo. Därför har kulturen en central roll för hela kommunens utveckling. Kulturen kan också spela en viktig roll i kommunens utveckling och tillväxt, liksom i på rad olika samhällsbefrämjande områden (t ex inkludering, möten, starka nätverk, innovation och nya idéer, individers utveckling)

Kommunens mål
Vision 2020: Bollnäs, möjligheternas kommun! Har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.
- God folkhälsa och engagerade medborgare
- God ekonomisk hushållning
- Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare
- Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt
Tidigare formuleringar:
Önskat läge: Bollnäs, en tillväxtkommun för människor och natur med medborgare som aktivt utövar inflytande i sin närmiljö.

Tidigare mål, Kulturen:
- Att alla kommunens invånare ska ges samma möjlighet att delta i det kulturella utbudet
- Att extra vikt ska läggas vid barns och ungdomars möjlighet till kulturupplevelser och det egna skapandet
- Att genom kulturen ytterligare utveckla vår livsmiljö
- Att kommuninvånarna ska känna stolthet för kulturen och sitt kulturarv
- Att ha en budget i balans


Vision
Kulturen i Bollnäs kommun ska angå sina invånare. Den ska genomsyras av demokratiska värden och positiv anda. Den ska sprida och stimulera demokratiska värden, innovation och kreativitet, kunskaper och processer i samhället. Den ska ha hög delaktighet där invånare får upplevelser, deltar och skapar. Extra stor vikt ska läggas vid barn och ungdomars möjlighet till kulturupplevelser, nya möten, utveckling och det egna skapandet. Kulturen ska aktivt samordna och skapa nätverk mellan olika aktörer och kommunen för att bredda upplevelser, verksamheter, aktiviteter och processer. Där kulturen ger ramar och stöttar ur ett deltagarperspektiv. Kulturen i Bollnäs ska arbeta för samverkan och tvärgrupper inom den egna förvaltningen, hela kommunen samt föreningar och andra aktörer, internt och externt. I möten definiera och arbeta med utvecklingsområden som gynnar hela kommunen och regionen; däribland turism och världsarv. Samverkan för att nå ut med kultur och nå gynnsamma effekter är särskilt viktigt i arbetet med barn och ungdomar.

Kulturen ska vara tillgänglig, nå fler med ’rätt’ aktiviteter. Bollnäs kommun ska vara en kommun där alla får ta del av och kan påverka kultur och skapande verksamhet. Möten ska breddas med uppsökande verksamhet och utvecklad kommunikation. Vidare ska Bollnäs kommun jobba med ambassadörskap, deltagardistribution, samarbete och samordning.

Kulturen i Bollnäs kommun ska kännetecknas av en inkluderande miljö och ett inkluderande bemötande. Inkludering används som samlingsbegrepp för alla varierande aspekter hos människor (till exempel kön, ålder, etnicitet, bakgrund, funktionsnedsättning och så vidare).

Kulturen i Bollnäs ska fortsätta ha ett utbud som är attraktivt i hela regionen och närliggande områden. Att behålla och utveckla en kvalitativ kultur är en viktig del som får människor att välja att bo i Bollnäs. Kulturnäringen ska också fortsätta utvecklas som en viktig basnäring för kommunen.

Kulturen i Bollnäs kommun ska förvalta det historiska arvet samt kulturarv. Möten mellan generationer ska främjas och ur historien ska en förståelse skapas för samtiden. Kulturarvet ger en identitet åt många av våra invånare. Människor som har ett starkt kulturarv är bättre förberedda för att delta i samhällsutvecklingen och att forma sina egna liv – detta ska vidareutvecklas. Världsarvet ska bevaras och dess enastående värden säkerställas, främjas som kulturell tillgång, i delaktighet och hållbar utveckling.

Kulturen i Bollnäs ska skapa sammanhang och främja folkhälsan med berättelser i mångfald. Dialog ska vara ett ledord, både i pluralistisk (många röster/berättelser får plats) och kommunikativ (goda samtal) betydelse. Kulturen ska vara en självklar arena för nya möten och dialoger mellan aktörer och nätverk.

Verksamheten ska präglas av samverkan, samordning och vara en konstruktiv, hälsofrämjande miljö.

Kulturen i Bollnäs kommun ska ha en budget anpassad till verksamheterna efter tidigare satsningar med skäligt utrymme att arbeta i.

Kulturkvarteret ska präglas av mångfald, glädje, färger, hälsingsk tradition, återbruk och livaktighet.

Strategi
Grunden för utveckling av kulturen i Bollnäs är samarbete med lokala enskilda utövare, föreningar och förvaltningar, men också med organisationer och institutioner regionalt och nationellt. Barn och ungdomar är för kulturen en prioriterad grupp. Strategin för utveckling är att arbeta för att etablera nätverk och möten i nya konstellationer av deltagare, att hitta sin roll som samordnare och stöd utifrån ett deltagarperspektiv och att främja en miljö som präglas av mod, innovation och öppenhet. Särskild verksamhet, processer och aktiviteter ska riktas mot barn och unga.

Kommunen deltar och samarbetar med andra aktörer i olika kultur och konstformer för att inspirera och stimulera till ett rikt lokalt kulturliv. Detta samarbete ska bevaras och vidareutvecklas. Kulturen i Bollnäs ska tydliggöra sin roll i samarbeten och undersöka nya former för samarbeten, t ex i projekt eller processer.
Som en grund för detta behöver kulturen arbeta internt med värdeord, processtänkande, bemötandemodeller och visioner utifrån vilka konstruktiva mål kan formas. Kulturen ska också utveckla samarbeten, samordning uppföljning och reflektion internt inom organisationen.

Kulturen ska värna för balans mellan olika kulturyttringar, verksamheter och aktiviteter. Att genom konsten spegla gången tid och nästan glömda konstnärskap är lika viktigt som att delta i aktuell samhällsdebatt och visa fram samtids- och framtidskonst. En större konstsamling ska hållas offentlig för att visa utvecklingen i lokalsamhället och samtidigt lyfta fram enskilda konstnärer.

Värna, Vårda, Visa, Veta och Vidareutveckla är de fem V för kulturarvet och muséet. Detta i kombination med vad som nämnts ovan ska vara riktlinjer för arbetet. Kulturen ska förvalta ett utökat ansvar för att skydda privat och offentligt ägda kulturskatter och kulturmiljöer.

Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring; inte minst för barn och ungdomar. Kulturen ska vidareutveckla kulturella arrangemang och aktiviteter som är en del i gemensamma mötesplatser. Kulturhuset lokaler för mindre och större arrangemang och potential ska utvecklas för möten mellan människor och fylla intäktskrav. Kulturhuset och Kulturkvarteret ska marknadsföras så att fler får kännedom om de kulturella verksamheter som finns i kvarteret.

Mål kopplade till Nyckelperspektiv
God folkhälsa och engagerade medborgare

  • Att ha en kultur som är angelägen och utmanande med delaktighet i ett deltagarperspektiv
  • Samverka externt och internt för att nå gynnsamma effekter
  • Jobba coachande/stödjande med ungdomar i projekt

God ekonomisk hushållning

  • Budget i balans, anpassad efter verksamheten

Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare

  • Goda interna processer och utbildningar för att främja ett konstruktivt, hälsofrämjande klimat där tillförlitlig budget skapar trygghet för verksamhet
  • Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt Goda interna processer och utbildningar för att främja samarbete, samverkan och samordning

Bra infrastruktur i hela kommunen, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat

  • Delaktighet i samhällsutveckling, samhällsbygge och kommuninvånarnas bildning.
  • Inspirera till och skapa möjligheter för utbud och aktiviteter över hela kommunen.
  • Inkluderande mötesplats med skapande och innovation där ett aktivt demokratiskt arbete ständigt pågår

Helén Blomqvist
kulturchef

Collinigatan 12
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 257 60
070-340 75 75