Vision 2030: Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljö- anpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Kommunfullmäktiges mål och strategier 2019

Invånare 
- God folkhälsa och engagerade medborgare.
Strategi: Invånarna ska ges förutsättningar för meningsfulla aktiviteter, få en god service vid kontakt med kommunala verksamheter samt uppleva förtroende för kommunens arbete. Ge förutsättningar för alla invånare att delta och påverka. Känna tillit till varandra och kommunen. Skapa ett samhälle utan narkotika och dopning.

Utveckling, välfärd och tillväxt 
- Väl utbyggd infrastruktur, tillgång till högre utbildning och gott företagsklimat.
Strategi: Fler människor ska få möjlighet till egen försörjning genom arbete eller utbildning. Bättre integration medför många positiva effekter på individen och samhället. Bättre resultat i grundskolan ska prioriteras. Utveckla infrastrukturen genom satsningar på byggande av bostäder, utveckling av järnväg och vägnät samt bredbandsutbyggnad.

Ekonomi
- God ekonomisk hushållning.
Strategi: En ekonomi i balans är en förutsättning för kommunens utveckling, för en god kommunal verksamhet och för att ge en så stor nytta som möjligt. De ekonomiska resurserna ska användas optimalt för att driva kommunal kärnverksamhet, för att ha utrymme för egenfinansierade investeringar och för att uppnå överskottsmålet.

Medarbetare 
- Attraktiv arbetsgivare med kompetenta och motiverade medarbetare.
Strategi: Ge medarbetarna förutsättningar och stimulans för att kunna utföra sina uppdrag väl. Ett hälsofrämjande ledarskap tillämpas, vilket innebär delaktighet, engagemang, jämställdhet och ansvarstagande. Främja kompetensutveckling. Säkra tillgången på efterfrågad kompetens genom en väl utvecklad lönepolicy och kompetensförsörjningsstrategi som genomsyrar organisationen.

Arbetssätt och processer 
- Delaktigt, effektivt och öppet arbetssätt.
Strategi: Kommunens arbete ska bedrivas effektivt. Skapa förståelse för varandras arbete och kompetenser och samverka mellan förvaltningar, verksamheter, förbund, bolag och politik för en ökad koncernnytta. Utnyttja möjligheten att samverka med andra kommuner för att dra lärdomar av deras arbete och utveckling.

 

Ekonomikontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Fakturaadress:
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS
Skicka e-post

Åsa Myhrberg
Ekonomichef
Skicka e-post
0278-251 42