Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ett förslag till ny kretsloppsplan för Bollnäs kommun har tagits fram och nu vill vi veta vad du tycker om planen!

Samråd och utställning av förslaget 

Under perioden 16 juni-30 augusti 2020 är förslaget till kretsloppsplan på formell utställning enligt miljöbalken. Förslaget visas i kundcenter, i Bollnäs stadshus, under ordinarie öppettider. Förslaget hittar du också nedan. 

Ta del av förslag till kretsloppsplan 2021-2025

pdfBollnäs_kretsloppsplan_samrådsversion.pdf1.37 MB

Lämna dina synpunkter senast 30 augusti

Skriftliga synpunkter på förslaget kan du lämna via kommunens e-tjänst.

Länk till e-tjänst för att lämna synpunkt på kretsloppsplanen.

Det är en fördel om du loggar in i e-tjänsten, då fylls dina kontakuppgifter i automatiskt och du kan få återkoppling direkt i ärendet under dina sidor. Du kan använda e-tjänsten utan att logga in.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 augusti 2020.

Det finns också möjlighet att lämna synpunkter via e-post eller brev.

E-post: kretsloppsplan@bollnas.se

Postadress:
Bollnäs kommun
Kommunstyrelsekontoret
Stadshustorget
821 80 Bollnäs

Vid svar via post uppge diarienummer: Kretsloppsplan KS 2019-00193.

Syfte och bakgrund

Precis just nu pågår arbetet med att ta fram Bollnäs kommuns kretsloppsplan för perioden 2021–2025. Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Planen är en del av renhållningsordningen som varje kommun skall upprätta enligt 15e kapitlet i miljöbalken.

Kretsloppsplanen har genomgått ett namnbyte då den tidigare kallades avfallsplan. Genom namnbytet vill vi sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera avfall när det uppkommit och istället fokusera på kretslopp och avfallsminimering. I regel tas avfallsplaner fram för fem år i taget, därefter måste de revideras och en del i det arbetet är nu att avfallsplanen byter namn till kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen berör kommunala verksamheter, företag, föreningar och kommuninvånare i Bollnäs kommun. Den tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering, materialåtervinning och cirkulär ekonomi.

Syftet är att skapa tydliga förutsättningar samt att genomföra aktiviteter och insatser som medför att utvecklingen i vår kommun tar tydliga steg mot en mer avfallsförebyggande och hållbar framtid. Detta ska dessutom kunna ske med mätbara effekter och synergier vad gäller miljö, klimat, service och ekonomi.

Samarbete

Arbetet med att ta fram kretsloppsplanen har skett i samarbete med alla kommuner i Gävleborg samt Älvkarleby kommun. Bollnäs kommun och det kommunala bolaget BORAB har anpassat planen till förutsättningarna i Bollnäs kommun. Trots att mycket av innehållet i kretsloppsplanen är generellt har det funnits stort utrymme för lokal anpassning efter varje kommuns förutsättningar.

Bollnäs - en del av VÄRLDEN

FN:s globala mål för hållbar utveckling är gemensamma för alla länder.

globalamal

För kretsloppsplanen är främst målområde 3, 6, 7 samt 11-14 aktuella
Mål nr 3: Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål nr 6: Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål nr 7: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Mål nr 11: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Mål nr 12: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål nr 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Mål nr 14: Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar

Relaterade länkar

www.kretsloppsplangavleborg.se

www.borab.se

www.fn.se (om de globala målen för hållbar utveckling)

www.riksdagen.se (om miljöbalken)

 Kretsloppsplan