Förord

Bollnäs är en kommun som utmärker sig med ett rikt och angeläget kulturliv, samt genom sitt kommunövergripande förvaltande av Unescos kulturarv ”Hälsingegårdarna”. Arv, samtid och framtid ges utrymme i kulturenhetens verksamheter. Möjliggörande av delaktighet och ett högkvalitativt upplevelseutbud bidrar till bildning, livskvalitet, folkhälsa och framför allt till ett mervärde för Bollnäs kommuns invånare. Kulturenheten arbetar kontinuerligt med att marknadsföra varumärket Bollnäs kommun som en attraktiv kommun att verka och bo i.

Kulturkvarteret ligger centralt beläget i Bollnäs med närhet till buss- och tågstation och är en naturlig mötesplats. Kulturkvarteret består av kulturskola, huvudbibliotek, museum/konsthall, kulturhus med konferensmöjligheter och scener, varav en så kallad grön scen med plats för 582 sittplatser. Kulturkvarteret är tillgänglighetsanpassat med ramper och huvudentré i markplan. I anslutning till kulturkvarterat ligger Colliniparken med utomhusscen, samt ett av kommunens offentliga konstverk ”Solens barn” av Jerker Andersson.

Kulturskolan, som vid ett flertal tillfällen tilldelats utmärkelser för sin kvalitativa verksamhet, bedriver omfattande instrumentundervisning, orkesterverksamhet, musikundervisning i kommunens skolor, skolkultur, samt undervisning i sång, drama och skapande verksamhet.

I kommunen finns huvudbibliotek i centralorten, samt två biblioteksfilialer i Arbrå respektive Kilafors. Biblioteken fungerar som informations- och kunskapscentra i kommunen. De bidrar till bildning och inspirerar till läsning och lärande bland barn och unga, men även för vuxna och äldre.

Inom kulturenhetens fritidsverksamhet bedrivs ungdomsverksamhet på skolor och fritidsgårdar, vilket även inkluderar en skateboardverksamhet i området Lokstallarna.

Permanent utställning av Bollnässtaden, konsthall och världsarv ryms inom Bollnäs Museum.

Kulturenheten arbetar även aktivt tillsammans med civilsamhället för att skapa en mångfald av kultur och göra kulturutbudet tillgängligt.

Nationellt och regionalt kulturpolitiskt sammanhang

De nationella kulturpolitiska målen styr den statliga kulturpolitiken men vägleder även kulturpolitiken i kommuner och landsting.
Nationella mål för kulturpolitiken:

”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.”

För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja:

 • allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
 • kvalitet och konstnärlig förnyelse
 • ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
 • internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan Regionala mål för kulturpolitiken:
 • Region Gävleborg har definierat en kulturplan för perioden 2016-2018 för ett aktivt kulturliv som ger livskraft och skapar sammanhang. Kulturen knyts till arbetet för en hållbar regional samhällsutveckling, där bildning, folkhälsa, attraktivitet och innovation är viktiga pusselbitar. Region Gävleborg agerar inom ramen för den statliga så kallade kultursamverkansmodellen.
 • Särskilt barns och ungas rätt till kultur uppmärksammas.
 • möta människors behov av kulturupplevelser
 • öka tolerans och mångfald
 • förklara, inkludera och skapa delaktighet i samhället
 • utmana det etablerade och vitalisera demokratin
 • bidra till kreativitet, nya idéer och nya kulturella uttryck
 • skapa likvärdiga förutsättningar för kulturlivet i Gävleborg
 • Sju områden prioriteras för att utveckla kulturlivet i regionen: mångfald och berättelser; kultur för integration; digitaliseringens möjligheter och utmaningar; kultur, hälsa och livskvalitet; att överbrygga geografiska avstånd; kulturella och kreativa näringar samt läsfrämjande.

Bollnäs kommuns övergripande vision

”Bollnäs, möjligheternas kommun, har år 2030 en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.”

Visionen ligger till grund för kommunens arbete med mål- och styrkort. Kulturnämnden har definierat sina övergripande mål med fokus på att skapa ett kulturellt utbud som är angeläget och utmanande, riktat till alla invånare och hela kommunen. Kulturutbudet ska bidra till att höja utbildningsnivån och bildningen i kommunen, samt präglas av ett inkluderande förhållningssätt. Barn och unga är en prioriterad grupp. Varumärket Bollnäs kommun är centralt för arbetet, liksom intern och extern samverkan.

Visioner för kulturen i Bollnäs kommun

Varumärke och tillväxt

Kultur- och fritidsutbudet har en avgörande betydelse för var människor väljer att bo och bidrar till kommunens utveckling och tillväxt. Kulturenheten i Bollnäs kommun ska även i framtiden ha ett utbud som är attraktivt för hela regionen. Kvalitativ kultur och kulturnäring ska fortsatt utvecklas som en viktig basnäring för kommunen.

Kulturenheten i Bollnäs ska aktivt samordna och skapa nätverk mellan olika aktörer och arbeta med utvecklingsområden som gynnar hela kommunen och regionen. Det handlar om samverkan och dialog inom kommunkoncernen, men också externt med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Angeläget för alla invånare

Kulturen i Bollnäs kommun ska angå sina invånare, genomsyras av demokratiska värden, inkludering och delaktighet. Människor ska bjudas in till upplevelser, deltagande och skapande. Kulturhuset och kulturkvarteret ska marknadsföras så att fler får kännedom om de kulturella verksamheter som finns i kvarteret. Här finns naturliga mötesplatser med potential att utvecklas.

Kulturenheten deltar och samarbetar i olika kultur- och konstformer för att inspirera och stimulera till ett rikt lokalt kulturliv. Dagens samarbete med avtalsföreningar ska fortsätta och utvecklas för att bredda det kulturella utbudet i kommunen.

Särskild vikt läggs vid barn och ungdomars möjlighet till kulturupplevelser, nya möten, utveckling och det egna skapandet. Barn och ungdomar är morgondagens kulturutövare och vår framtid.

Bildning och utbildningsnivå

Kultur och kulturarv har betydelse för människors identitet och samhällets sammanhållning. Alla invånare i Bollnäs kommun ska känna sig stola över kulturlivet och kulturarvet. Människor som har ett starkt kulturarv är bättre förberedda för att delta i samhällsutvecklingen och i att forma sina egna liv. Kulturenheten i Bollnäs kommun ska förvalta det historiska arvet och kulturarvet. Möten mellan generationer ska främjas, i en anda av att ur historien skapas en förståelse för samtiden. Världsarvets enastående värden ska säkerställas, främjas och kommuniceras som en kulturell tillgång.

Värna, vårda, visa, veta och vidareutveckla är fem V för kulturarvet och museet. Kommunens samlingar ska hållas offentlig för att visa utvecklingen i lokalsamhället och samtidigt lyfta fram enskilda individer och konstnärer.

Att genom konsten spegla gången tid och nästan glömda konstnärskap är lika viktigt som att delta i aktuell samhällsdebatt och visa samtids- och framtidskonst.

Kulturenheten ska aktivt arbeta för att bredda upplevelser och verksamheter, men även värna befintliga verksamheters kvalitet. Professionell kultur är en av många inspirationskällor för både enskilda och föreningar, vilket i sin tur utvecklar det allmänna intresset och engagemanget för kulturen.

Strategi

De övergripande visionerna konkretiseras i det löpande arbetet med kommunens mål- och styrkort.

 


 - - - - - - - - -
Antaget av kommunfullmäktige 2017-09-25, § 148