Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Livsmedelskontroll i Bollnäs kommun

Målet med livsmedelskontrollen är att konsumenterna ska få säkra livsmedel och att informationen som ges om livsmedel inte lurar eller vilseleder konsumenten. Informationen ska dessutom vara lätt att förstå. Inspektörer kontrollerar att företagen är medvetna om eventuella faror vid livsmedelshanteringen och att de regler som är aktuella för deras verksamhet följs.


I Bollnäs kommun finns ungefär 250 registrerade livsmedelsföretag. Inspektörer som arbetar på samhällsbyggnadskontoret kontrollerar alla registrerade företag regelbundet. Hur ofta företagen får kontroll beror på vilken typ av verksamhet de bedriver och i vilken omfattning. Inspektörerna kontrollerar att företagen följer den livsmedelslagstiftning som är aktuell för den typ av verksamhet som bedrivs.


Livsmedelslagstiftningen är omfattande och alla regler kontrolleras därmed inte vid varje kontroll som utförs. Inspektörerna planerar kontrollerna och väljer då ut vad som ska kontrolleras vid kontrollbesöken.


Exempel på vad inspektörerna kontrollerar vid kontrollerna är; att lokalerna är ändamålsenliga, rengöring, hygienrutiner och förutsättningar att uppnå god hygien, att livsmedel förvaras vid en säker temperatur, att hanteringen av livsmedel ger säkra livsmedel och att informationen som ges om livsmedel följer lagstiftningens krav.


2018 års livsmedelskontroll

Under 2018 genomförde inspektörerna sammanlagt runt 200 livsmedelskontroller. 

De vanligaste avvikelserna var inom områdena hygien, lokal och utrustning och livsmedelsinformation. Vid fem kontroller bedömdes avvikelserna vara så allvarliga att de fick följas upp med ett extra besök. Det var ett livsmedelsföretag som fick förelägganden med krav på åtgärder. Någon polisanmälan gjordes inte under 2018.

Avvikelser ska åtgärdas av livsmedelsföretaget och detta följs alltid upp, oavsett allvarlighetsgrad. En del avvikelser åtgärdas direkt när inspektören är på plats och andra följs upp vid nästa ordinarie kontroll.  Ibland bedöms att avvikelserna måste följas upp fortare och då sker en extra uppföljande kontroll.

 

Dela på Facebook