Sveriges nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar. Bollnäs kommun ska informera dig som tillhör någon av minoriteterna om dina rättigheter.

Den svenska minoritetspolitiken har som syfte att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt stödja minoritetsspråken så att de hålls levande. Sverige har fem erkända minoritetsspråk. De är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. Allmänhetens kunskap är för låg om vilka de fem minoriteterna är.

Lagen om nationella minoriteter trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen har Bollnäs kommun, precis som andra myndigheter, ett särskilt ansvar för att skydda nationella minoriteter. Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare.

Nationella minoriteter har historiska band med Sverige. Kulturerna och språken är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv. Barn och unga ska särskilt uppmärksammas. Minoriteterna har en uttalad vilja och strävan att behålla sin identitet. Det finns en så kallad självidentifikationsprincip som innebär att det är du själv som avgör om du tillhör någon eller några nationella minoriteter. Minoriteterna ska själva få välja om de vill vara med och uppmärksammas. ”En person som tillhör en nationell minoritet avgör själv om hen vill göra anspråk på sina rättigheter.”

Minoriteter ska inte bara få information, de ska genom samråd få en möjlighet att påverka kommunen ska bjuda in till samråd. Planeringen för samråd startades under våren 2020 i Bollnäs kommun, men avbröts på grund av Coronapandemin.

Om minoritet.se
Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Sametinget ansvarar för minoritet.se och i arbetet med webbplatsen involveras samerna, judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna. https://www.minoritet.se/ 

Utställningen Ohtsedidh - om samisk historia
Bollnäs bibliotek har visat utställning: Ohtsedidh (18 augusti – 28 september).
Samisk kulturhistoria rymmer så mycket mer än bilden av samer som ett renskötande folk i fjällvärlden. Vet du att vi fortfarande kan se spår av detta urfolk som skogssamer, sockenlappar och skickliga hantverkare här i Hälsingland?

Utställningen har producerats i samarbete mellan Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas museum, Västmanlands läns museum, stiftelsen Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, Ájtte – svenskt fjäll och samemuseum samt Idre sameby.

Utställningen kommer att turnera på olika platser i Gävleborg under 2020–2021.
https://www.ohtsedidh.se/foer-skolan/om-utstaellningen/ 

Tips!
https://www.ohtsedidh.se/platser/ kan du hitta områden i mellersta Sverige med koppling till äldre samisk historia. Kanske finns det en plats nära dig?

På Region Gävleborgs webbplats kan du läsa mer om nationella minoriteter och minoritetsspråk www.regiongavleborg.se/minoritet 

Kontakt: Karin Sandström
Kommunikationsenheten, Bollnäs kommun
Telefon 0278-250 77, mobil 070-56 99 665
E-post: karin.sandstrom@bollnas.se

Nationella minoriteters flaggor

Bild från minabibliotek.se (Umeå)