Medlemsländerna inom Europeiska Unionen, EU, har byggt upp ett nätverk av värdefulla naturområden som är av särskilt intresse från naturvårdssynpunkt. Nätverket kallas Natura 2000. Syftet är att värna om vissa naturtyper, arter och deras livsmiljöer som är skyddsvärda ur ett EU-perspektiv. Vissa naturtyper och arter är prioriterade, vilket innebär att extra hänsyn ska tas till dessa. Skapandet av Natura 2000 områdena är en viktig åtgärd för att bevara biologisk mångfald och är unionens bidrag till förverkligandet i bland annat Bernkonventionen och konventionen om biologisk mångfald. 
 
Alla dessa Natura 2000 områden är av riksintresse enligt 4:e kapitlet Miljöbalken. Detta innebär bland annat att områdets naturvärden får stor tyngd vid prövning av eventuella exploateringsintressen. 
 
I Bollnäs kommun finns det 8 Natura 2000 områden, du hittar information om fyra av dem här till vänster. Följande fyra av dem är även skyddade som naturreservat: Galvån, Hästhagsberget, Djupsjön/Römmaberget och Grossjöberget och de hittar du här.