För att skydda områden med speciellt höga naturvärden eller att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer kan länsstyrelsen eller kommunen inrätta naturreservat på både offentlig och privat mark.
 
Öjungsvallen - Foto: Göran Göransson, Bollnäs kommun
 
Vid reservatsbildning utgår oftast viss ersättning till markägaren eftersom naturskyddet inskränker möjligheten till skogsbruk. Till varje område finns skyddsföreskrifter men dessa varierar från område till område men jakt är tillåtet i Bollnäs kommuns reservat.
I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra. Länsstyrelsen kan lämna dispens från föreskrifterna. Du kan läsa mer om detta här.