Naturvårdsplan

Samhällsbyggnadskontoret arbetar under 2018-2021 med att ta fram en naturvårdsplan för Bollnäs kommun. Projektet är finansierat av den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Syftet med planen är att kartlägga och beskriva värdefulla naturområden i kommunen både ur natur- och friluftsperspektiv. Naturvårdsplanen som blir ett komplement till vår Översiktsplan kommer sedan att ligga till grund för kommunens framtida naturvårdsarbete och verka som underlag för att både bevara och utveckla våra naturområden.

Har du ett naturområde som är speciellt för dig? Vi mottager gärna tips på pärlor runt om i kommunen. Maila: sofie.zetterlund@bollnas.se.

lona logo 17cec

 

Våtmark i Mödänge

Samhällsbyggnadskontoret driver sedan 2018 ett projekt i samarbete med berörd markägare och Naturskyddsföreningen. Under 2018-2019 togs en åtgärdsplan fram med bidrag från den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA). Under 2021-2023 pågår arbetet med att verställa denna åtgärdsplan. Åtgärdsprojektet inkluderar bl.a. utgrävning av den igenväxta våtmarken, avverkning och röjning av vegetation samt anläggning av fågelöar, bibäddar och faunadepåer. Åtgärdsprojektet utförs med bidrag från LOVA - lokala vattenvårdsprojekt.  Området var tidigare en av Bollnäs kommuns främsta fågellokaler med flera rödlistade arter men har idag tappat många av våtmarkens värdefulla funktioner. Den framtida restaureringen förväntas få stora positiva effekter på djur- och växtlivet samt öka områdets vattenhushållande förmåga. För frågar angående projektet maila: sofie.zetterlund@bollnas.se

lona logo 17cec

 

Våtmarker i Bollnäs stad

Samhällsbyggnadskontoret driver sedan 2018 ett våtmarksprojekt i Bollnäs tätort. Under 2018-2019 togs underlag och åtgärdsplaner fram för kommande restaurering av våtmarker vid Björktjäratjärn och Nyhamre. Projektet utfördes med bidrag från LONA. Syftet med våtmarksrestaureringen är att öka Bollnäs vattenhushållande förmåga vilket ger en tätort med större motståndskraft mot översvämningar och torka. De framtida åtgärderna kommer även öka områdenas vattenrenande förmåga och minska näringsbelastningen på Björktjäratjärn och Vågen. Under 2020 har våtmarken vid Björktjäratjärn detaljprojekteras och åtgärdsarbetet har en planerad projektstart under våren 2021. Åtgärdsprojektet är finansierat med bidrag från LOVA och kommer att utföras i samband med anläggningen av den nya bussgatan. Våtmarken vid Nyhamre är planerad att detaljprojekteras under 2022-2023. För frågor angående projektet maila: sofie.zetterlund@bollnas.se

 

lona logo 17cec