God man är till för personer som på grund av sitt hälsotillstånd behöver stöd och hjälp med att ta hand om sin ekonomi eller hjälp med rättsliga frågor.
 
God man - ett kvalificerat ideellt uppdrag.

God man
En god mans huvudsakliga uppgift är att företräda den enskilde i främst ekonomiska och rättsliga frågor. Gode mannens uppgift kan vara att bevaka den hjälpbehövandes rättigheter, förvalta hans eller hennes egendom och på andra sätt se till att den hjälpbehövande får en god omvårdnad och goda levnadsvillkor. 

Det finns flera olika former av godmanskap:  
God man av hälsoskäl – vanligaste formen av godmanskap för personer som på grund av sin hälsa inte själva kan sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter. Godmanskapet beslutas av tingsrätten.

  • God man för ensamkommande flyktingbarn – ett godmanskap för barn som kommer ensamma till Sverige och söker uppehållstillstånd. God man fungerar då även som tillfällig vårdnadshavare. God man utses av överförmyndarnämnden. Ansökan om god man kan göras av Migrationsverket och av kommunens socialnämnd..
  • God man i förmyndares ställe – om förmyndaren blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan utöva förmynderskapet kan god man utses tillfälligt. God man utses av överförmyndarnämnden.
  • God man vid motstridiga intressen – ett tillfälligt godmanskap. Används vid bland annat rättstvister och i de fall där en vuxen person och dennes gode man eller förvaltare har del i samma dödsbo. God man utses av överförmyndarnämnden.


Förvaltare
Förvaltarskapet ersätter det som tidigare kallades omyndighetsförklaring. Förvaltare utses, förordnas, för den som på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd, inte kan vårda sig själv eller sin egendom. Förvaltare utses av tingsrätten. 
Förvaltaruppdraget kan begränsas till att gälla viss egendom eller egendom överstigande ett visst värde. Tingsrätten får också överlåta åt överförmyndarnämnden att närmare bestämma uppdragets omfattning.  

Överförmyndarnämnden
Hos landets samtliga kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. 

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter