Översiktsplanen för Bollnäs kommun är en vision av hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Den är det planeringsinstrument som kommunen använder vid beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt utvecklingen och bevarandet av den byggda miljön.

I december 2015 antogs kommunens nya översiktsplan av kommunfullmäktige. I och med det beslutet så inaktualitetsförklarades den gamla översiktsplanen från 1990, vindbruksplanen samt den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs tätort från 1995.

Översiktsplan för Bollnäs 2015 med bilaga; Länsstyrelsens granskningsyttrande

Dokument som tillhör översiktsplanen:

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Landskapsanalys

Miljökonsekvensbeskrivning

 

VA-plan antagen av kf 23/4 2018

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post