Kommunala beslut kan överklagas på två sätt:

  • Laglighetsprövning
  • Förvaltningsbesvär

De olika formerna för överklagande utesluter varandra. Ett beslut som kan angripas genom förvaltningsbesvär kan alltså inte laglighetsprövas, och tvärtom.

Laglighetsprövning

Vem kan överklaga?
Alla kommunmedlemmar har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning. En kommunmedlem är den som är folkbokförd i kommunen, äger en fastighet i kommunen eller ska betala kommunalskatt i kommunen.

Till skillnad från många andra myndighetsbeslut är det inte ett krav att man är direkt berörd av beslutet för att begära en laglighetsprövning.

Hur överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Av överklagandet ska framgå vilket beslut du överklagar och de omständigheter som ditt överklagande grundar sig på.

Överklagandet ska innehålla dina person- och kontaktuppgifter, så som personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Förvaltningsrätten i Falun
Box 45, 791 21 Falun
Tfn: 023-383 00 00
e-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se

Den som vill överklaga har tre veckor på sig från att tillkännagivande av protokollets justering har anslagits på kommunens officiella anslagstavla. Du kan se på anslagstavlan när tillkännagivandet publicerades. https://anslagstavlan.bollnas.se

Förvaltningsrättens prövning
Vid överklagan genom laglighetsprövning tar den överprövande instansen enbart ställning till beslutets laglighet enligt kommunallagen, 13 kap.

Förvaltningsrätten kan upphäva kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet inte haft rätt att göra det
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva det överklagade beslutet, den kan inte ersätta det med ett annat beslut. Konsekvensen av ett upphävande blir att ärendet återförvisas till kommunen för ny prövning.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Förvaltningsbesvär

Vem kan överklaga?
Överklagan genom förvaltningsbesvär kan enbart göras av den som beslutet angår, under förutsättning att beslutet kan anses ha gått honom eller henne emot. Rätten att överklaga gäller även om kommunen delvis beslutat enligt den enskildes önskemål.

Hur överklagar man?
Kommunen är skyldig att upplysa dig om hur du gör för att överklaga. Information om det skickas ofta tillsammans med ett skriftligt beslut, en så kallad besvärshänvisning. Av den framgår hur överklagandet ska utformas och andra saker du behöver tänka på.

Du har tre veckor på dig att överklaga och tiden räknas från det datum du fick del av beslutet.

Överklagande genom förvaltningsbesvär ska skickas till kommunen som sedan vidarebefordrar det till rätt instans.

Kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är till exempel helt eller delvis avslag på ansökan om bygglov, skolskjuts eller försörjningsstöd.

Förvaltningsrättens prövning
Vid överklagan genom förvaltningsbesvär prövas såväl beslutets laglighet som lämplighet. Lämpligheten bedöms utifrån den speciallagstiftning som beslutet är grundat på, till exempel plan- och bygglagen eller socialtjänstlagen.

Förvaltningsrätten kan både upphäva det överklagade beslutet och ersätta det med ett annat beslut.